S 7834809395995

วันที่ 19 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสตูล ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองขุดและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ออกให้บริกาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและเเมว ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในแมว จำนวน 69 ตัว และสุนัข จำนวน 72 ตัว รวมสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัค ฯ ทั้งหมด 141  ตัว

S 7834797461596

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 - 15.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัยสนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ ออกโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข จำนวน 200 ตัว  แมว จำนวน 50  ตัว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2561 ณ  หมูที่ 1,2,4,11 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง  อบต.โนนสำนาญ อาสาปศุสัตว์  ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 18 เม.ย.61 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง  อบต.โนนสำนาญ อาสาปศุสัตว์  ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ม.1, ม.9 ต.โนนสำราญ  จำนวนสุนัข แมวฉีคซีน348ตัวครับ

วาปีปทุม ออกปฏิบัติงานโครงการประชารัฐร่วมใจฯ โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว

วันที่ 19 เมษายน 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุมออกปฏิบัติงานโครงการประชารัฐร่วมใจฯ ณ วัดป่าบ้านน้อยหัววัว ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว แยกเป็น สุนัขเพศผู้ 17 ตัว เพศเมีย 18 ตัว แมวเพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 12 ตัว รวมทั้งสิ้น 53

S 7834889917104

วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลตำบลงอบและอาสาปศุสัตว์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ตำบลงอบ จำนวนสุนัข 95 ตัว แมว 31 ตัว