S 7834875778606

วันที่ 18 เมษายน 2561 น.สพ.วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศข.9 และคณะฯ ออกติดตามสถานะการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ จ.สตูล

  • จังหวัดสตูล โดยปศุสัตว์จังหวัดสตูล หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอที่พบโรค รายงานสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมโรคฯใน 5 อำเภอ ที่พบโรคฯ(เมือง มะนัง ละงู ควนโดน และควนกาหลง) และจำนวนหน่วยงานท้องถิ่นที่ได้จัดซื้อวัคซีนฯ
  • ให้ จว.เร่งประสานท้องถิ่นเร่งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพและปริมาณให้เพียงพอเพื่อดำเนินการป้องกันโรคในพื้นที่
  • ให้ จว.สตูล แจ้งประมาณความต้องการใช้วัคซีนและเวชภัณฑ์ทำหมันในการควบคุมโรค เพื่อประสาน สคบ. ขอรับการสนับสนุนต่อไป
  • ให้ จว.สตูล ดำเนินการประกาศ พท. เฝ้าระวัง ทั้งจังหวัด เพื่อให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน และความสะดวกในการปฏิบัติงาน
  • ให้จับแยกกักสัตว์ในพื้นที่ ที่พบโรคฯและไม่ต้องส่งตรวจเนื่องจากมีโอกาสได้รับเชื้อในพื้นที่อยู่แล้ว หรือหากมีความจำเป็นก็ส่งตรวจฯ
  • ให้ จว.สตูล เร่งประเมินจำนวนสัตว์ที่จะทำหมัน ทั้งที่เข้าในศูนย์พักพิง และ ที่ ท้องถิ่นร้องขอ และแจ้งขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากเขต
  • จัดทำแผนงานระยะยาวในการสร้างสถานที่พักสัตว์และงบประมาณในการดูแลขณะที่สัตว์เข้ากัก โดยขอสนับสนุนงบจากจังหวัด และหน่วยงานท้องถิ่น
  • จัดทำประชาคมและสร้างความเข้าใจกลุ่มรักษ์สัตว์ในพื้นที่ก่อนจะนำสัตว์มาเข้ากักในสถานที่พักสัตว์
  • ปศข9 ปศจ.สตูล นายอำเภอควนกาหลง รองฯนายก อบต ทุ่งนุ้ย หน.ด่านสตูล หน.กลุ่มสุขภาพสัตว์สตูล ปศอ. ควนกาหลง ตรวจเยี่ยมคอกกักสุนัขที่ด่านสตูล มีสุนัขจากจังหวัดสงขลาเข้ากัก 150 ตัว และกำลังซ่อม ปรับปรุงคอกกักเพื่อป้องกันสุนัขหลบหนีออกมา

โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง2

วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลน้ำคอก จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลน้ำคอก ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง ทำหมันสุนัขตัวเมีย 18 ตัว ตัวผู้ 11 ตัว แมวตัวเมีย 17 ตัว ตัวผู้ 9  ตัว รวม 55 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 84 ตัว

ริมฝั่งบางปะกง น้ำลงหมาลด

วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ในพื้นที่ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง ณ วัดทองนพคุณ(บางแสม) จำนวนสัตว์ที่เข้ารับการผ่าตัดทั้งสิ้น 41 ตัว สุนัข-แมวเพศเมีย 27 ตัว เพศผู้ 14 ตัว

โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงหราและเทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2561 เวลา 09.30-15.30 น. วันนี้ 19 เมษายน 2561 ออกบริการ ม.2,3 ต.สมหวัง

S 7835194275491

วันที่  9 เมษายน 2561 เวลา 09.00น.  นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตามโครงการขุดลอก ลำห้วย คูคลอง และการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองหารถึงเกาะดอนสวรรค์

ในการนี้ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม และนำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปให้บริการกับสุนัขจรจัดและสุนัข แมวชุมชน ณ บริเวณลำห้วยโมง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้นำสุนัขมารับบริการจำนวน 12 ตัว และแมวจำนวน 28 ตัว