S 7834672473285

วันที่ 2 เมษายน2561 เวลา7.00น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกับทีมสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์เขต4 ขอนแก่น นำทีมโดย น สพ อิสระ ปัญญาวรรณ ผอ ส่วนป้องกันฯ และทีม อสม ของสาธารณสุขอำเภอ ออกปฎิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขในสัตว์เลี้ยงเชิงรุก ในพื้นที่เสี่ยง ของ อ นิคมฯ อ หนองสูง อ เมือง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

S 7834673157592

วันที่ 2 เมษายน 2561  นายยุษฐิระ บัณฑุกุล  ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้าน กม.12 ตำบลอ่าวน้อย และ หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำขาว อำเภอเมืองประจวบคีรีขีนธ์ โดยมีประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขและแมวให้ความสนใจและให้ความร่วมมือนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

S 7834671912906

วันที่ 1 เมษายน 2561 ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและเร่งรัดตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยที่ประชุมรับทราบถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ และได้กำหนดแนวทางการบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในสถานการณ์เพื่อความตระหนักและลดความตื่นตระหนกแก่ภาคประชาชนโดยทั่วไป

S 7834672144046

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกลุ่มสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 และอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลคลองวาฬ ดำเนินการฉีดวัคซีนโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขจำนวน 262 ตัว แมวจำนวน 127 ตัว รวมทั้งหมด 389 ตัว ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า บ้านหนองน้ำขาว หมู่ 9  และบ้านด่านสิงขร หมู่ 6 ตำบลคลองวาฬ โดยมีสุนัขจำนวน 3 ตัว/3ราย ที่ต้องกักและควบคุมดูอาการภายใน 2 สัปดาห์

S 7834654018326

วันที่31 มีนาคม ถึงวันที่1เมษายน2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรงร่วมกับคณะอาจารย์ นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิรากแก้ว จำนวน ๔๕ คน นายกฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในการดำเนินงานโครงการนิสิตสัตวแพทย์อาสา เพื่อการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง และบริการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวฟรี ผล การดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนฯในสุนัขจำนวน ๒๒๖ ตัว แมวจำนวน ๑๑๐ ตัว และกระต่ายจำนวน ๑ ตัว รวม ๓๓๗ ตัว พร้อมให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การปฎิบัติตนเมื่อถูกสุนัขแมวกัดหรือข่วน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง