1227348

วันที่ 11 มี.ค 62 น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ พร้อม นาย วีระพล รังษา ปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง ร่วมกับ อบต.โพธิ์หมากแข้งและกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนทั้งหมด 1,376 สุนัข1,192 แมว184 ผ่าตัดทำหมัน27ตัว สุนัข13แมว14 ณ บ้านนาอ่าง หมู่5 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

55929

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จันและกลุ่มอำเภอในโซน ออกหน่วยโครงการหน่วยแพทย์อาสา(พอ.สว.)และสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย มีเกษตรกรให้ความสนใจและมารับบริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว รวมทั้งสิ้น 48 ตัว ได้แก่

S 37560325

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเจ้าของนำสุนัข-แมว เข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 143 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

pic01

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัยและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รายละเอียดดังต่อไปนี้

3393935

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน ดำเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ภายใต้พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาสาที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 57 คน