S 8065542183243
วันที่ 4 มิถุนายน 2561สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7,8,9

S 8065533105712
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสตูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและเเมว  เพื่อรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านลูโบ๊ะบาตู ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข จำนวน 13 ตัว 2.ฉีดวัคซีนให้กับแมว จำนวน 70 ตัว รวมทั้งหมด 83 ตัว

S 8004716980302

วันที่ 23  พฤษภาคม  2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองน่านเทศบาลเมืองน่านดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โดยทำการผ่าตัดตอนทำหมันในสุนัขและแมว จำนวน 31 ตัวในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

อง

ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สพส.ร่วมกับสนง.ปศจ.ศรีษะเกษ ให้บริการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ อ.ขุขันธ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สพส.ร่วมกับสนง.ปศจ.ศรีษะเกษได้ปฏิบัติงาน พื้นที่ อ.ขุขันธ์ มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการ ดังนี้

  • ฉีดวัคซีน 126 ตัว เป็น แมว 43 ตัว (เพศผู้ 14 ตัว เพศเมีย 29 ตัว) และสุนัข 83 ตัว (เพศผู้ 32 ตัว เพศเมีย 51 ตัว)
  • ผ่าตัดทำหมัน ทั้งสิ้น 243 ตัว เป็น แมว 81 ตัว (เพศผู้ 32 ตัว เพศเมีย 49 ตัว ) และสุนัข 162 ตัว (เพศผู้ 66 ตัว เพศเมีย 96 ตัว)
  • รวมตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.- 4 มิ.ย. 2561 สุนัขและเเมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน 619 ตัว (แมว 188 ตัว สุนัข 431 ตัว) และผ่าตัดทำหมันทั้งสิ้น 1,000 ตัว (แมว 313 ตัว สุนัข 687 ตัว)

S 8005545988226

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปอนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอน จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เพื่อมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมมอบวัคซีนจำนวน ๖๖๔ โด๊ส และวัสดุอุปกรณ์  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน