pic01

วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยพนักงานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงโรคระบาดในสัตว์ปีก รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่ชายแดน พื้นที่บ้านปางมะหัน หมู่ที่ 8 บ้านม้งเก้าหลัง หมู่ที่ 9 บ้านม้งแปดหลัง หมู่ที่ 12 ตำบลเทอดไทย บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 และบ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ดังนี้

  • เจ้าของสัตว์ จำนวน 139 ราย
  • สุนัข จำนวน 197 ตัว
  • แมว จำนวน 44 ตัว
  • กระต่าย จำนวน 3 ตัว
  • รวมทั้งหมด จำนวน 244 ตัว

พร้อมให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

{gallery}stories/news/rabiesnews/2562/pvlo_cri/25620308_1{gallery}

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

182267

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์สัตว์จังหวัดสุรินทร์นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 7 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านตากูก ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันฟรีคิกทางริม แก่ สุนัข แมว ให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ และ แจกจ่ายเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ เป็นประธานในพิธี

25620308 4

วันที่ 6 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลองครักษ์ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข-แมว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักเทศบาลตำบลองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ผลการดำเนินงานได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข 265 ตัว และ เเมว 233 ตัว รวมทั้งสิ้น 498 ตัว อ่านรายละเอียด

25620308 1

วันที่4-5มีนาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง เทศบาลตำบลคลองหอยโข่ง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา เทศบาลเมืองสะเดา ออกหน่วยให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนสัตว์ ณ วัดโพธิ์ อ.คลองหอยโข่งและ ศาลาประชาคมเขาเล่ย์ อ.สะเดา จ.สงขลา อ่านรายละเอียด

89924

วันที่ 7 มี.ค.2562 ผวจ.ระนองได้มอบหมายให้ นายสุชาติ มูลสวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร.ก.ปศุสัตว์จังหวัดระนอง ดำเนินการประชุมศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดระนอง