S 8005590629702

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี หน่วย DHHU และ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ
โดยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนยอดสุนัขที่ทำหมันรวมทั้งหมด 25 ตัว เพศผู้ 14 ตัว เพศเมีย 11 ตัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

S 8005808027911
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงูร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและเเมว  เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านท่าแลหลา และ โรงเรียนบ้านท่าแลหลา หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข จำนวน 4 ตัว 2.ฉีดวัคซีนให้กับแมว จำนวน 74 ตัว รวมทั้งหมด  78  ตัว

 S 7997118131424

วันนี้ 21 พ.ค.61 เวลา10.00 น. นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำทีมปศุสัตว์จังหวัด,ปศุสัตว์อำเภอเมืองร่วมกับกลุ่มอสม. ออกเคาะประตูบ้านฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ในพื้นที่บ้านบุขี้ตุ่น ม.5 บ้านบึงตะโก ม.7 ต.พลกรังอ.เมือง จ.นครราชสีมา

S 7835194275491

๒๒ พ.ค.๒๕๖๑ สถานพยาบาลสัตว์เมืองสกลนคร สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 -มีประชาชนนำสุนัขและแมวมาขอรับบริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

 -กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ๒๓ สกลนคร นำสุนัขมาขอรับบริการ ทั้งสิ้น ๑๓ ตัว

S 7997885049186

วันที่ 21 พ.ค.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดสุนัขเพื่อส่งตัวอย่างตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 20 ตัว ณ หมู่ 3 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง