S 7995431585349

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลกได้จัดออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยมีกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการฟรีดังนี้
-ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
-ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
-ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์
ณ วัดคลองกระจง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก รวมทั้งปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย

S 7995075434671

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้ออกติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และอาสาปศุสัตว์ ในการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข,แมว ในพื้นที่ บ้านดง หมู่ที่ 1,2,3 ,บ้านพรพูลสุข หมู่ที่ 5 ตำบลดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว สรุปการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข,แมว รวม 590 ตัว และได้เข้าร่วมประชุมในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC)ในระดับตำบล ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยมีนางประชุมพร กวีกรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด,ผู้แทนนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว,เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี,หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อพร้อมเจ้าหน้าที่,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ,สาธารณสุขอำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่,ปศุสัตว์อำเภอ,กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมด้วย

S 7993812266644

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  เทศบาลตำบลท่าศาลา ออกดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนยอดสุนัขและแมว ที่ทำหมันรวมทั้งหมด  95  ตัว สุนัข 15 ตัว เพศผู้  4 ตัว  เพศเมีย 11 ตัว   แมว 80 ตัว เพศผู้ 25 ตัว เพศเมีย 55 ตัว ณ ชุมชนไทยรัฐรวมใจ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

S 7994880162273

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 หน่วยปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สพส.ร่วมกับสนง.ปศจ.ยโสธร ได้ปฏิบัติงาน พื้นที่ ที่ว่าการอำเภอกุดชุมและอบต.นาโส่ อ.กุดชุม มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการ ดังนี้ สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีน 34 ตัว แบ่งเป็น แมวจำนวน 23 ตัว (เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 19 ตัว) และสุนัขจำนวน 11 ตัว (เพศผู้ 2 ตัวและเพศเมีย 9 ตัว) ผ่าตัดทำหมัน ทั้งสิ้น 150 ตัวแบ่งเป็น แมว 51 ตัว (เพศผู้ 18 ตัว เพศเมีย 33 ตัว )และสุนัขจำนวน 99 ตัว(เพศผู้ 24 ตัวและเพศเมีย 75 ตัว)

S 7993810226992

วันที่ 21 พ.ค.61.    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท้ายเหมือง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง ออกบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อย่างต่อเนื่อง ที่หมู่ที่ 7 ตำบลลำภี ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนทั้งหมด 91 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 48 ตัวแมว 43 ตัว