S 7993807508332

วัน จันทร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์จัดอบรมอาสาปศุสัตว์ในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี ๒๕๖๑ โดยมีสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนรับวัคซีนในตำบลผาสิงห์ จำนวน ๗๖๐ ตัว

25610519 1

นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า พบหัวสัตว์ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า รวม 54 ตัวอย่าง ที่อำเภอกุดชุม 15 ตัวอย่าง เมือง 23 ตัวอย่าง ไทยเจริญ 4 ตัวอย่าง ป่าติ้ว 5 ตัวอย่าง คำเขื่อนแก้ว 2 ตัวอย่าง ทรายมูล 4 ตัวอย่าง และเลิงนกทา 1 ตัวอย่าง มีผู้เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 67 ปี อาศัยอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดนสุนัขตนเองข่วนที่มือ ไม่ไปรับวัคซีน ผลการตรวจเนื้อเยื่อทางห้องปฏิบัติการพบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

S 7993805307880

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายชาญชัย  จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการมอบหมายให้นายวุฒิพงศ์  สมิตินันทน์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรปราการ  นายมนัสกิจ  พลศรี หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับเทศบาลตำบลบางปู ออกหน่วยสัตว์แพทย์ทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข(ซอยวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์)ม.2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ฉีดวัคซีนสุนัข 79 ตัว แมว 120 ตัว ทำหมันสุนัข 18 ตัว แมว 44 ตัว  รวมทำหมันทั้งหมด 62 ตัว ผู้รับบริการ 36 ราย

S 7993814427820

วันที่ 18  พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมกับ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  โรงพยาบาลปทุมราชวงศา  รวมทั้งผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน อสม.  อสป. ร่วมกันดำเนินการประชาคมหาแนวทางในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า /ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้องและสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

pic2

กรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดูแลสุนัข-แมวพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในศูนย์เฉพาะกิจกักกันสัตว์700 ตัวคุมโรคพิษสุนัขบ้า 6 เดือน กําชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดจัดการสุขภาพสัตว์เหมาะสม