S 3473417

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัยและองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ร่วมดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลรักษาสัตว์ก่อนและหลังทำหมันสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาคารหอประชุม อบต. เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย ผลการดำเนินงาน ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ จำนวน 4 ตัว เพศเมีย จำนวน 30 ตัวแมว เพศเมีย จำนวน 9 ตัว รวมทั้งสิ้น จำนวน 43 ตัว

113176

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 สนง.ปศจ.นครพนม ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครด้านโรคพิษสุนันบ้า จังหวัดนครพนม รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุม กศน. อำเภอนาหว้า ผู้เข้าอบรมเป็นอาสาสมัครจากอำเภอนาหว้า และอำเภอศรีสงคราม

pic07

วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค.61 หน่วยสัตวแพทย์ จุฬาฯ อาสาเพื่อพัฒนาชนบท ออกปฏิบัติงานที่ หมู่ที่ 1,3,5,6,7,8,12 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ได้รับคำชื่นชมจากเกษตรกรเป็น อย่างมาก

35898

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง ได้ออกร่วมปฏิบัติงานโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัข แมว ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 27 ตัว แมวเพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 1 ตัว รวม 42 ตัว ณ วัดบ้านหนองบอน ม. 7,8,15 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง บ้านโนนสะอาด ม.9,19 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง บ้านหนองโดน ม.2,15,21 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

10208

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรี ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว ที่วัดพรหมเทพาวาส ม.3 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีสุนัข 14 ตัว เพศเมีย 12 ตัว เพศผู้ 2 ตัว และแมวเพศเมีย 2 ตัว รวมทั้งหมด 16 ตัว