S 7865621998267

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00  - 16.00 น สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม”โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ผลการปฎิบัติงานดังนี้

1. บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม สุนัข  86 ตัว แมว 19 ตัว รวม 105 ตัว เจ้าของสุนัข แมว 47 ราย
2. บ้านดอนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งงาม  สุนัข 10 ตัว แมว - ตัว รวม 10 ตัว เจ้าของสุนัข 4 ราย
3. บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งงาม สุนัข 43 ตัว แมว 12 ตัว รวม 55 ตัว เจ้าของสุนัข แมว 21 ราย
   สุนัข แมวที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า รวม 139 ตัว แมว 21 ตัว เจ้าของสุนัข แมว 72 ราย

S 7865619614984

การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าวันที่ 27 เมษายน 2561  ปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน ได้ทำการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ารอบจุดเกิดโรค รัศมี 5 กิโลเมตร ณ หมู่ที่ 1 บ้านกลาง หมู่ที่ 15 บ้านกลาง หมู่ที่ 2 บ้านตาล ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวจำนวน 240 ตัว

การประชาคมเพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหาร ออกดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ในพื้นที่ ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและมีการประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ผู้เข้าร่วมประชาคม ประกอบด้วบ ผู้นำหมู่ย้าน อปท.เจ้าหน้าที่ รพ.สต ผู้นำ อสม.และตัวแทนประชาชน ผลการประชาคม คือให้นำสุนัขจรจัดออกนอกพื้นทีาจุดเกิดโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์

S 7865612925902

วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ณ วัดอ่างแก้ว ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ทำหมันสุนัขตัวเมีย 9 ตัว ตัวผู้ 6 ตัว แมวตัวเมีย 12 ตัว ตัวผู้ 4 ตัว รวม 39
1 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 52 ตัว

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว

วันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ให้ประชาชน พื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์รวม 6 หมู่บ้าน