53907

วันที่ 21ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี และอำเภอหนองสูง ร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และให้บริการด้านการปศุสัตว์ ร่วมกับ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมประชากรสุนัขและแมว การแจกจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ การอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเรื่องโรคโรคพิษสุนัขบ้า การให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์ ฯลฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดังภาพกิจกรรมนี้

pic01

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เชียงราย ร่วมกับสำนักปศุสัตว์อำเภอโซน อำเภอเวียงแก่น เชียงของ เทิง พญาเม็งราย ขุนตาล ออกหน่วยบริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบรรพตวิทยา ตำบลปอ ผ่าตัดทำหมัน สุนัข จำนวน 9 ตัว (เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 4 ตัว) และแมว จำนวน 5 ตัว(เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 1ตัว) รวมทั้งหมด 14 ตัว ได้รับความร่วมมือจากผอ.โรงเรียนบรรพตวิทยา ผู้นำชุมชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และร่วมกันทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

S 3473417

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัยและองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ร่วมดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลรักษาสัตว์ก่อนและหลังทำหมันสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาคารหอประชุม อบต. เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย ผลการดำเนินงาน ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ จำนวน 4 ตัว เพศเมีย จำนวน 30 ตัวแมว เพศเมีย จำนวน 9 ตัว รวมทั้งสิ้น จำนวน 43 ตัว

S 10649648

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์ ณ สถานพักพิงสัตว์วัดโตนด อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

113176

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 สนง.ปศจ.นครพนม ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครด้านโรคพิษสุนันบ้า จังหวัดนครพนม รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุม กศน. อำเภอนาหว้า ผู้เข้าอบรมเป็นอาสาสมัครจากอำเภอนาหว้า และอำเภอศรีสงคราม