popup020363

ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญประจำปี พ.ศ. 2559

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ช่วยตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://survey.ocsc.go.th/emp62/ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 และ
สำนักงาน ก.พ. ขยายเวลาในการตอบแบบสำรวจฯ เป็น ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563

คลิกตอบแบบสำรวจ | สรุปยอดจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด

(หมายเหตุ  ผู้ตอบแบบสำรวจต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่บรรจุก่อนวันที่ 1ตุลาคม พ.ศ. 2561 )