สำหรับบุคคลทั่วไป

1.ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

(สำหรับผู้ประกอบการ)

bannerNewemove02

การดำเนินการ : กองสารวัตรและกักกัน
การบริหารระบบ : กองสารวัตรและกักกัน
หมายเหตุ ติดปัญหาในการใช้งาน คลิกอ่านรายละเอียด

2. ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(บุคคลทั่วไป)

ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(บุคคลทั่วไป)

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล/สถิติ

หมายเหตุ

ระบบหลัก http://docimage.dld.go.th/dldform2
ระบบสำรอง (G-Cloud) http://docimage-c.dld.go.th/dldform2

3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้ระวังโรคพิษสุนัขบ้า

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

 

 

 

 

 

6. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

คู่มือ : การปฏิบัติงานป้องกันโรคไข้หวัดนก

7. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

8.ระบบบันทึกข้อมูลและการจำหน่ายน้ำนมดิบ

ระบบบันทึกข้อมูลและการจำหน่ายน้ำนมดิบ

การดำเนินการ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9. ระบบงานวิจัยกรมปศุสัตว์

ระบบงานวิจัยกรมปศุสัตว์

การดำเนินการ : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศทส. และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

10. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่เนื้อ(Traceability)

trace1

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability)

ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability)

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13. โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม(DHI For Windows)

โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม(DHI For Windows)

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
การบริหารระบบ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

14. ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลงานวิจัย

library

การดำเนินการ : กองแผนงาน
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15. ระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์

ระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์

การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำหรับเจ้าหน้าที่

1.ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

(สำหรับเจ้าหน้าที่)

bannerStaffNewemove01

การดำเนินการ : กองสารวัตรและกักกัน
การบริหารระบบ : กองสารวัตรและกักกัน
หมายเหตุ ติดปัญหาในการใช้งาน คลิกอ่านรายละเอียด

2. ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)

ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)

การดำเนินการ : กองแผนงาน
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์

ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. ระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID)

ระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID)

การดำเนินการ : กองสารวัตรและกันกัน
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่เนื้อ(Traceability)

trace1

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

trace2

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability))

trace3

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)

dpis

การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่
การบริหารระบบ : กองการเจ้าหน้าที่

10. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล/สถิติ

11. เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

km

การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

 

12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

dog

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

13. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

nok

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

คู่มือ : การปฏิบัติงานป้องกันโรคไข้หวัดนก

14. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

15. ระบบฐานข้อมูลโคนม

dairy

การดำเนินการ : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

16. โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม(DHI For Windows)

dhi

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
การบริหารระบบ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

17. ระบบงานวิจัยกรมปศุสัตว์

research

การดำเนินการ : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18. ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลงานวิจัย

lib

การดำเนินการ : กองแผนงาน
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19. ระบบบันทึกข้อมูลและการจำหน่ายน้ำนมดิบ

milk

การดำเนินการ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20. ระบบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างกรมปศุสัตว์

salary

การดำเนินการ : กองคลัง
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21. ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์

iwebform

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ

ระบบหลัก http://docimage.dld.go.th

22. ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(เจ้าหน้าที่)

dldform

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ

ระบบหลัก http://docimage.dld.go.th/dldform1

23. ระบบจัดสรรพื้นที่เพื่อจัดทำเว็บไซต์

website

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24. ระบบแจ้งข่าวข้อความสั้น (SMS)

sms

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล/สถิติ

25. บริการระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ GIN Conference)

gin conference

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

26.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินการ : สำนักงานเลขานุการกรม
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27. ระบบจองห้องประชุมกรมปศุสัตว์

meeting1

การดำเนินการ : สำนักงานเลขานุการกรม
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร