กรมปศุสัตว์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประประเทศ ร่วมกันแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างเป็นระบบ

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม