สัตว์ปีกป่วยตาย ควรทำอย่างไร

ภาพจัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

สัตว์ปีกป่วยตาย ควรทำอย่างไร