533342

8 พฤษภาคม​ 2562 ศูนย์วิ​จัยและ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​เชียงใหม่​ กอง​ผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​ นำโดยผอ.ศูนย์​ฯ​ น.ส.เอื้องพลอย​ ใจ​ลังกา​ และทีมงาน พร้อมด้วย คุณศิริวรรณ​ สันคม ตัวแทนจากส่วนยุทธศาสตร์​ฯ สำนักงาน​ปศุสัตว์​เขต​ 5 เข้าติดตามผลการปฏิบัติ​งานในส่วนการตกแต่ง "ร้านนมหน้าฟาร์ม" ของสหกรณ์​โคนมสันกำแพง (ป่าตึง-ห้วยหม้อ)​ ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายนมคุณ​ภาพ​สูง​ล้า​นนา​และผลิตภัณฑ์​ จำนวนหนึ่งในสามร้าน (สันกำแพง ไชยปราการ และเชียงใหม่)​ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของโครงการยกระดับการแข่งขัน​ในระบบธุรกิจเกษตร​ กิจกรรมที่ 3 การยกระดับมาตรฐาน​การผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมโคคุณภาพ​สูงล้่านนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ​จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (OSM1)​ โดยกิจกรรมการสนับสนุนให้จัดทำร้านนมหน้าฟาร์ม​นั้น มีวัตถุประสงค์​เพื่อที่จะสนับสนุนให้สหกรณ์​และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถแปรรูป​จำหน่ายน้ำนมโคและผลิตภัณฑ์​ของตนให้แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวในชุมชนนั้นๆได้ เป็นการกระตุ้นการบริโภคนมของคนในชุมชน และส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐ​กิจ ในระดับชุมชนและภูมิภาคอย่างยั่งยืน

533342.jpg 533350.jpg 533351.jpg

533352.jpg 533353.jpg 533392.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์