pic01

10 พฤษภาคม​ 2562 ศูนย์วิ​จัยและ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​เชียงใหม่​ กอง​ผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​ ได้ติดตามผลการปฏิบัติ​งานในส่วนการตกแต่ง "ร้านนมหน้าฟาร์ม" ของสหกรณ์​โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายนมคุณ​ภาพ​สูง​ล้า​นนา​และผลิตภัณฑ์​ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของโครงการยกระดับการแข่งขัน​ในระบบธุรกิจเกษตร​ กิจกรรมที่ 3 การยกระดับมาตรฐาน​การผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมโคคุณภาพ​สูงล้่านนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ​จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีกำหนดการเปิดร้านอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นี้

pic01.jpg pic02.jpg pic03.jpg

pic04.jpg pic05.jpg

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์