pic01

13 พฤษภาคม​ 2562 ศูนย์วิ​จัยและ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​เชียงใหม่​ กอง​ผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​ นำโดยผอ.ศูนย์​ฯ​ น.ส.เอื้องพลอย​ ใจ​ลังกา​ และทีมงาน เข้าติดตามผลการปฏิบัติ​งาน"ร้านนมหน้าฟาร์ม" ของสหกรณ์​โคนมไชยปราการ

โดยวันนี้ทางศูนย์ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดร้านนมหน้าฟาร์มและการสอนการทำเมนูจากผลิตภัณฑ์นม เช่น ไข่มุกคาราเมลนมสด นมหนืด วิปชีสสำหรับทอปปิ้งเครื่องดื่ม เป็นต้น

ซึ่งร้าน”นมหน้าฟาร์ม” เป็นจุดจำหน่ายนมคุณ​ภาพ​สูง​ล้า​นนา​และผลิตภัณฑ์​ จำนวนหนึ่งในสามร้าน (สันกำแพง ไชยปราการ และเชียงใหม่)​ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของโครงการยกระดับการแข่งขัน​ในระบบธุรกิจเกษตร​ กิจกรรมที่ 3 การยกระดับมาตรฐาน​การผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมโคคุณภาพ​สูงล้านนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ​จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (OSM1)​ โดยกิจกรรมการสนับสนุนให้จัดทำร้านนมหน้าฟาร์ม​นั้น มีวัตถุประสงค์​เพื่อที่จะสนับสนุนให้สหกรณ์​และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถแปรรูป​จำหน่ายน้ำนมโคและผลิตภัณฑ์​ของตนให้แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวในชุมชนนั้นๆได้ เป็นการกระตุ้นการบริโภคนมของคนในชุมชน และส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐ​กิจ ในระดับชุมชนและภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์