Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีฯ จัดอบรมSmart Farmer
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีฯ จัดอบรมSmart Farmer PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช   
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2014 เวลา 11:42 น.

25570128 1สัตวแพทย์หญิงวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร ด้านปศุสัตว์สู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ เพิ่มทักษะการผลิตให้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ใน แต่ละสาขา สามารถพัฒนาและยกระดับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ นำข้อมูลการผลิตมาใช้ในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  อ่านรายละเอียด