Home

25580423 1

25580422 3

รูปภาพ
การปฏิบัติงานตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
พุธ, 27 พฤษภาคม 2015
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 00.05 น. นายจำลอง อริยะจักร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์มุกดาหาร จัดประชุมเพื่อป้องกันเนื้อสัตว์แช่แข็งผิดกฏหมาย
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อขอออกใบอนุญาต(ฆจส.1) อ.เมืองนครศรีธรรมราช
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา
พุธ, 27 พฤษภาคม 2015
นายสัตวแพทย์พงพัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้
พุธ, 27 พฤษภาคม 2015
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เจ้านหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการบูรณาการ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2558
พุธ, 27 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมประชุมการบูรณาการ งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติใระดับพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพจังหวัดร้อยเอ็ด
พุธ, 27 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพจังหวัดร้อยเอ็ด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
พุธ, 27 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 ทั้งนี้พร้อมด้วยด่านกักสัตว์มหาสารคาม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมเปิดโครงการค่ายบุรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 11 คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พุธ, 27 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตวืจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 11 คณะสัตวแพทย์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เขต6 ร่วมประเมินผลของแผนยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ
พุธ, 27 พฤษภาคม 2015
สัตวแพทย์หญิงเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เจ้าหน้าที่กองแผนงาน กรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เขต6 ร่วมกับ DHHU ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนม อำเภอศรีนคร
พุธ, 27 พฤษภาคม 2015
หน่วยโคนมเคลื่อนที่ นำโดยนางวิไลพร ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ DHHU ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมเขตนิคมพัฒนาสุโขทัย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่2/2558
พุธ, 27 พฤษภาคม 2015
ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่2/2558 วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เขต6 ร่วมตรวจสถานพยาบายสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดตาก
พุธ, 27 พฤษภาคม 2015
ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ตาก ร่วมตรวจสถานพยาบายสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดตาก วันที่ 27 พฤษภาคม 2558... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

May 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว
      ges egov ศอ.บต.