Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556
โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช   
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2013 เวลา 09:23 น.

25560425 2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำหนดจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 1 -31 พฤษภาคม 2556 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำไปบูรณาการการใช้ประโยชน์ร่วมกัน อ่านรายละเอียด

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2013 เวลา 13:21 น.