Home
เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด

ส่วนกลาง

กองคลัง
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
กองสารวัตรและกักกัน
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักกฏหมาย
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 คณะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในสังกัด
ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารกรมปศุสัตว์
บริษัทห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์