kartal evden eve nakliyat maltepe evden eve nakliyat evden eve evden eve nakliyat kibarli panax clavis panax panax
Home ภาพข่าวกิจกรรมฯ ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ.2552 เปิดตัวระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability) แห่งแรกในเอเชีย
เปิดตัวระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability) แห่งแรกในเอเชีย Print E-mail
Friday, 29 January 2010 10:41

alt   นายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์(Traceability) และระบบการบริการ  e – Service  

         นายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์(Traceability) และระบบการบริการ  e – Service  แห่งแรกในเอเชีย ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมอิตเตอร์ คอนติเนลตอล เพลินจิต กรุงเทพฯ

        นายนิกร จำนง  กล่าวว่า “ภาคการเกษตรเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างรายได้สำคัญให้แก่ประเทศ ในยามที่เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะคับขัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยกรมปศุสัตว์ จึงดำเนินตามนโยบายข้อ 4.2.1.3 พัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และขยายการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในตลาดโลก  โดยการจัดให้มีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้ ซึ่งเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นสำคัญในการส่งออกสู่ตลาดโลก เพราะประเทศผู้นำเข้าทั่วโลกได้หยิบยกเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัย เทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับตามมาตรฐาน มาใช้เป็นเงื่อนไข ข้อจำกัดการนำเข้าสินค้า    การที่ไทยสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้ จึงเป็นสร้างโอกาสเชิงรุกเป็นอย่างมาก ให้กับประเทศในการส่งออกสินค้าด้านนี้  อันจะทำให้ประเทศรักษาความเป็นผู้นำในการส่งออกสินค้าเกษตรได้   ซึ่งจะช่วยเพิ่มการส่งออกที่กำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ ได้เป็นอย่างดี 

           สำหรับบริการระบบ e – Service  ก็ถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญในวงการปศุสัตว์ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ซึ่งหมายถึงเกษตรกร สามารถใช้บริการออนไลน์ในการดำเนินการได้ทุกด้าน ทั้งยังสามารถใช้ระบบนี้  ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการพัฒนาด้านปศุสัตว์ที่ครบวงจร ทั้งการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามนโยบายของรัฐบาล  

          ด้าน นสพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานจัดงานฯกล่าวว่า  ในปัจจุบันสินค้าปศุสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการการผลิตไก่เนื้อเพื่อการส่งออก มีการแข่งขันในต่างประเทศสูงมาก มีการใช้มาตรการในการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช้ระบบภาษี โดยการกำหนดคุณภาพสินค้า เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมทั้งต้องมีการผลิต และ ตรวจสอบสินค้าอาหาร  ให้มีความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) ดังนั้น ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยตรวจสอบติดตาม หรือตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยเริ่มตั้งแต่การเลี้ยง การให้อาหาร กระบวนการผลิต กระบวนการจัดเก็บ การแปรรูป การจัดเก็บจนถึงการส่งต่อไปยังผู้บริโภค สามารถสืบค้นย้อนกลับถึงต้นเหตุของปัญหา สามารถเรียกกลับสินค้าเฉพาะมีปัญหาทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วขึ้น เป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยอาหารให้แก่ผู้บริโภค

          ดังนั้น กรมปศุสัตว์ จึงให้มีโครงการระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่        เพื่อพัฒนาให้ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่ ให้เป็นระบบอิเลคทรอนิกส์ มีระบบฐานข้อมูลกลางการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน  เชื่อมโยงระบบไปยังผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไก่ และผู้ประกอบการอื่นๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่อาหาร ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ สายการผลิต ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมทั้งได้ดำเนินการให้บริการระบบ e – Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยื่นคำขอรับบริการต่าง ๆ    โดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนในระบบ กรอกข้อมูลคำร้องขอใบอนุญาต ใบรับรองต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคแบบOnline  และสามารถติดตามความคืบหน้า รับทราบผลการพิจารณาคำร้องจากหน่วยงาน เมื่อคำร้องผ่านการอนุมัติก็จะเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาติดต่อขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองพร้อมชำระค่าธรรมเนียมได้ในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น    รวมทั้งการใช้ e - Movement document เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และอำนวยความสะดวกให้การเคลื่อนย้ายสัตว์ง่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบการยื่นเอกสาร และตอบรับเอกสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ประกอบการ ยื่นขออนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เจ้าหน้าที่รับคำร้อง พิจารณาอนุญาตการเคลื่อนย้ายแก่ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ตรวจรับปลายทางทำการตรวจรับ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเช่นกัน นอกจากจะประหยัดเวลาในการเดินทางติดต่อแล้ว e- Movement document ยังสื่อสารได้อย่างฉับไว ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และทันทุกสถานการณ์ สร้างความเชื่อมัน ในการควบคุมป้องกันโรค

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์                        

ข่าว : สพ.ญ.คชาภรณ์  เต็มยอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ                            

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช  สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

Last Updated on Monday, 01 February 2010 15:57