โครงการสวนสมุนไพร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแหล่งสาธิต ศึกษา ดูงาน สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อศึกษาคุณประโยชน์ของสมุนไพรและนำมาปรับใช้กับสัตว์

พื้นที่ จำนวน 9 ไร่
                - ปลูกพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยงานต่างๆ และเกษตรกรทั่วไป
                - เกษตรกรเข้าศึกษาดูงานและนำสมุนไพรที่มีมาใช้กับสัตว์เลี้ยงตามภูมิปัญญาชาวบ้าน
- นำพืชสมุนไพรไปใช้ในงาน/โครงการต่างๆ
1. โครงการสาธิตการใช้ฟ้าทะลายโจรในการผสมอาหารสำหรับเลี้ยงไก่งวง 
2. บอระเพ็ดสับผสมอาหารและน้ำเลี้ยงไก่งวง
3. ตะไคร้หอมใช้ใบรองรังไข่
4. เหงือกปลาหมอป่นผสมอาหารเลี้ยงไก่งวง
5.  ต้นกล้วยสับเลี้ยงไก่งวงเป็นอาหารเสริม
                - เก็บเมล็ด หน่อพันธุ์  พืชสมุนไพรเพื่อปลูกเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ต่อไป ได้แก่
                                - เมล็ดฟ้าทะลายโจร
                                - หัวไพร                                              
                                - หัวขมิ้นชัน                       
                                - เมล็ดสบู่ดำ