ข่าวย้อนหลัง...
ข่าวย้อนหลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ในวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ติดตามกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมบ้านตะเคียน ตำบลอู่โลก   อำเภอลำดวน   กลุ่มเลี้ยงหมูหลุมบ้านตาโมก ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ และกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมบ้านว่าน ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านลือนาคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ   
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗  นายสิริวัฒน์  กล่อมปัญญา  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓  เข้าร่วมงานตรวจประเมินประกวดหมู่บ้านธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ บ้านโนนทุ่ง  ตำบลไม้กลอน  และบ้านโนนธาตุ  ตำบลพนา  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียด>>>
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสิริวัฒน์  กล่อมปัญญา  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ในหัวข้อวิชา  อาหารและพืชอาหารสัตว์ในการเลี้ยงโคเพื่อเพิ่มผลผลิต  ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อลูกผสม  ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๑   
ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "ประชุมสัมมนาเครือข่ายโคเนื้อเชิงธุรกิจ" ณ บ้านไฮเลิง อ. ปรางค์กู่ จ. ศรีสะเกษ          รายละเอียด>>>
ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับ ดร.วิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมเกษตรกร นายประยงค์ บุญทอง
ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ศวป. เขต ๓ และ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ออกติดตามกลุ่มเลี้ยงสุกรหลุมบ้านยางช้า ต. อำนาจ อ. ลืออำนาจ และกลุ่มเลี้ยงสุกรหลุมบ้านนาผาง ต. ห้วย อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 3 ได้ดำเนินการปลูกมันสำปะหลังเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ภายในศูนย์ จำนวน ๕ ไร่ และใช้ควายไถกำจัดวัชพืชในร่องมันสำปะหลัง เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดฝึกอบรมเกษตรกร รุ่นที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาอำนาจเจริญ ได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมงานสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์ฯ
วันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต ๓ ดำเนินการประชุมสัมมนาเครือข่ายการเลี้ยงควายแบบยั่งยืน จำนวน ๑๐ ราย  ณ กลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือบ้านโนนยาง ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  และเดินทางไปศึกษาดูงานที่กลุ่มกระบือทันสมัย บ้านโคกตะเคียน ตำบลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศวป.เขต ๓ อำนาจเจริญ ได้ออกติดตามการเลี้ยงหมูหลุมของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ. ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ รวม ๖ กลุ่ม
ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศวป.เขต ๓ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ไก่พืนเมือง ประจำถิ่น ปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ
ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศวป.เขต ๓ อำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการจัดทำระบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ยั่งยืน ปี ๒๕๕๗ ณ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงเป็ดเทศ บ้านหนองโนน้อย ต.โคกมั่งงอย อ. คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต ๓ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้กิจกรรมพื้นที่เฉพาะ ประจำปี ๒๕๕๗  จำนวน ๓๐ ราย  ณ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๖  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต ๓ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้กิจกรรมพื้นที่เฉพาะ ประจำปี  ๒๕๕๗  จำนวน ๓๐ ราย   ณ เทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  
ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ บริการประชาชน ในงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด้จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ ได้ออกตืดตามการเลี้ยงสัตว์ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อ. ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้กิจกรรมพื้นที่เฉพาะ ประจำปี ๒๕๕๗  จำนวน ๓๐ ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านนิคมแปลง ๒ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ จำนวน ๑๐๐ ราย
ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ กลุ่มนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี ได้มาศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ในระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ ได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดนิทรรศการการเลี้ยงสัตว์ ในงานกาขาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๖    
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะคุณครู และนักเรียน จากโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้ามาเรียนรู้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ภายในศูนย์ฯ
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ ได้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว (ข้าวอินทรีย์) ภายในศูนย์ฯ
ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะข้าราชการ และพนักงานราชการ ของศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ได้มาเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสิริวัฒน์ กล่อมปัญญา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน และ นายบัญชา สืบสีมา จ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ ได้ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรตำบลเค็งใหญ่ อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเลี้ยงสัตว์
ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรอีสานใต้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน พร้อมส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายประยงค์ บุญทอง บ้านโคกเจริญ ต.นาวัง อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ
วันที่ ๑๐ ตลาคม ๒๕๕๖ แกนนำกลุ่มข้าวสัจจะธรรม บ. หนองเม็ก ต. คึมใหญ่ อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ ได้มาศึกษาดูงานการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ ณ ศูนย์วิจัยฯ อำนาจเจริญ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและนำเกษตรกรศึกษาดูงาน
ในระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกติดตามกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๓ กลุ่ม
ข่าวย้อนหลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต ๓ อำนาจเจริญ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมตลาดสีเขียว ทุกวันพุธ ของสัปดาห์ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริ ภายในบริเวณศาลาสวนไม้หอม
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านดอนหว่าน ต. หัวตะพาน อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ นายศรณรงค์ ศุภชวลิต นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้มาติดตามงานวิจัย การศึกษาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง รายละเอียด>>>
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ ได้ออกติดตามเกษตรกรเครือข่ายการเลี้ยงสัตว์ ของนางหนูเวียง ศรีสุวงค์ บ้านปลาค้าว อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ ได้ออกติดตามงานเครือข่ายการเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่,เป็ดเทศ,ไก่พื้นเมือง) ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านปลาค้าว และ ร่มไทรฟาร์ม บ้านห้วยไร่ อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการตามโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ ได้เข้าร่วมพิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ ที่ว่าการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมผลิตสัตว์พันธุ์ดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ ได้ดำเนินการปลูกต้นกล้วย เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ในรูปสด และอาหารหมัก เพื่อลดต้นทุน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ ได้จัดทำฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ และไก่พื้นเมืองอินทรีย์
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านสร้างนกทาวิทยาคม ต. สร้างนกทา อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ
วันที่ ๗ -๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ โดยนายพินิจ ศรีเจริญ นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ ร่วมกับ นายศรณรงค์ ศุภชวลิต นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เดินทางไปตรวจประเมินฟาร์มไก่ไข่ของเกษตรกร ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ณ บ้านทัพไทย และบ้านโดนเลงเหนือและใต้ ต. ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ รายละเอียด
กิจกรรมสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ ด้วยการถอดบทเรียน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร เรื่อง "การทำน้ำหมักชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์"
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดประชุม เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ
ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม -๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ ได้ดำเนินการลงแขกดำนา ภายในศูนย์ฯ
วันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ ณ เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายประสิทธิ์ ศรีส่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมพิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ บ้านเครือซูด ตำบโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายประสิทธิ์ ศรีส่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุม การตรวจราชการ และติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของปศุสัตว์เขต ๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุุสัตว์เขต ๓ เป็นประธาน พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมภารกิจ ของศูนย์ฯ
ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ ได้ทำอาหารหมัก เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ภายในศูนย์ฯ   
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายประสิทธิ์ ศรีส่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศูสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมการพัฒนางานปศุสัตว์ในศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ อำนาจเจริญ ร่วมจัดนิทรรศการ การเลี้ยงควายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ พุทธอุทยานสวนป่าบุปผาราม อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายประสิทธิ์ ศรีส่อง ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดสัมมนาเครือข่ายชมรมไก่งวง ครั้งที่ี ๓ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๔ มหาสารคาม
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เกษตรกรเครือข่ายเลี้ยงแพะ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มาศีกษาดูงานฐานเรียนรู้การเลี้ยงแพ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต ๓ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการเตรียมแปลง/เก็บข้อมูล งานทดสอบประเมินพันธุ์หญ้าบราเคียเรีย
ระหว่างวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ ได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่พ่อแม่พันธุ์
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ ได้ติดตามการเลี้ยงสัตว์ ในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านป่าก่อ และบ้านห้วยฆ้อง อำเภอชานุุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ ได้จัดงานต้อนรับ นายประสิทธิ์ ศรีส่อง ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการฯ อำนาจเจริญ
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ ได้จัดประชุมย่อย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ได้ร่วมรณรงค์ดื่มนมโลกในงาน "โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่" ในพระราชานุุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมตำบลพระเหลา (ฝายร่องหิน) ต. พระเหลา อ. พนา จ. อำนาจเจริญ
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ได้ร่วมรณรงค์ดื่มนมโลกในงาน"หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว." ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ต. คำเขื่อนแก้ว อ. ขานุมาน จ. อำนาจเจริญ
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงและการสร้างเครือข่ายไก่พื้นเมือง" ณ หอประชุมศูนย์วิจัยฯ อำนาจเจริญ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่านรองอธิบดีธนิตย์ เอนกวิทย์ ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามงาน/โครงการต่างๆ ของศูนย์วิจัยฯ อำนาจเจริญ
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร "โครงการจัดทำระบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ยั่งยืน(เป็ดเทศ)" ณ หอประชุมศูนย์วิจัยฯ อำนาจเจริญ
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติครั้งที่ ๒ ณ สวนสาธารณะมิ่งเมือง (ศาลหลักเมือง) จ. อำนาจเจริญ
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ได้รณรงค์ดื่มนมโลก "งานวันเด็กแห่งชาติ" ณ กองบิน ๒๑ จ.อุบลราชธานี
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ได้รณรงค์ดื่มนมโลก "งานกาชาดปี ๒๕๕๖ " ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟ
วันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ "งานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2555 " ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ได้ร่วมรณรงค์ดื่มนมโลก "งานลอยกระทง" ณ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ รายละเอียด
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ร่วมจัดนิทรรศการ งานเกษตรอีสานใต้ปี ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี