การจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำระบบฟาร์มเลี้ยงเป็ดเทศที่ยั่งยืน ปี 2552
หลักสูตร "แนวทางการเลี้ยงเป็ดเทศที่ยั่งยืน และการจัดการฟาร์มเลี้ยงเป็ดเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ณ ฟาร์ม นางทองคำ ใจเอื้อ
บ้านเลขที่ 122 หมู่ 15 บ้านธาตุออก ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 23 มิถุนายน 2552

นางสาวศุภลักษ์ ฉัตรวิไล เจ้าพนักงานสัตวบาล ผู้รับผิดชอบโครงการ

การอบรมประกอบด้วย
         - การบรรยาย เรื่องแนวทางการเลี้ยงเป็ดเทศที่ยั่งยืน โดย นายณัฐพล ทองวิสูง สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี
         - บรรยายเรื่อง การดูแล สุขภาพสัตว์ และการป้องกันโรค โดย นายสุรชัย บุญสนิท สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ
         - สาธิต และฝึกทักษะการทำวัคซีนเป็ดเทศ โดย นายสุรชัย บุญสนิท สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ
        
- การเยี่ยมชมฟาร์ม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงเป็ดเทศ
         - มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรแกนนำ และเกษตรกรเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ


รวมภาพกิจกรรม

นายศรณรงค์ ศุภชวลิต
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม
นายเทียนชัย สุคงดารัตนกุล
ปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและแขกผู้มีเกียรติ
นางสาวศุภลักษ์ ฉัตรวิไล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุบลราชธานี
กล่าวรายงาน
นายณัฐพล ทองวิสูง
นักวิชาการสัตวบาล
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี
วิทยากร บรรยายเรื่องแนวทางการเลี้ยงเป็ดเทศที่ยั่งยืน และการจัดการฟาร์มเลี้ยงเป็ดเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายสุรชัย บุญสนิท
เจ้าพนักงานสัตวบาล
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ
วิทยากร บรรยายเรื่อง การดูแลสุขภาพสัตว์ และการป้องกันโรค
เวชภัณฑ์ วัสดุการเกษตร และพันธุ์พืชสมุนไพร
สำหรับมอบให้เกษตรกรแกนนำ

เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรกำลังสาธิตการทำวัคซีนเกษตรกรฝึกหัดการทำวัคซีน
เกษตรกรฟาร์มนำร่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง การจัดการเลี้ยงดูเป็ดเทศ และการจำหน่าย

นายศรณรงค์ ศุภชวลิต
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุบลราชธานี มอบวัสดุการเกษตรและพันธุ์พืชสมุนไพร

นายเทียนชัย สุคงดารัตนกุล
ปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ
มอบวัคซีน และเวชภัณฑ์

 

BACK