25610507 2

วันที่  26 เมษายน  2561 เวลา 13.00 น.  นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง “การบูรณาการนโยบายและงานพัฒนาปศุสัตว์สู่การปฏิบัติในพื้นที่เขต 5” ได้มอบนโยบายและแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนงานพัฒนาปศุสัตว์ที่สำคัญคือ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ด้านปศุสัตว์ แก่หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มงาน ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ของพื้นที่เขต 5 และเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในโครงการต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ระดับเขต ณ ห้องประชุมใหญ่ สนง.ปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่ โดยมี นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 และคณะ ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด