ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630330 2

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม ติดตามสถานการณ์และรับทราบมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ การระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) รวมทั้งหารือแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25630330 1

วันที่ 28 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ กองสารวัตรและกักกัน และสำนักงานเลขานุการกรม ดําเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารกรมปศุสัตว์ (ส่วนกลางราชเทวี) ในทุกวันเสาร์ เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในบริเวณพื้นที่ ดังนี้
1. บริเวณที่มีประชาชนมาติดต่อราชการประจํา 2. บริเวณภายในและด้านหน้าห้องประชุมต่างๆ 3. บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคารต่างๆ 4. บริเวณภายในลิฟต์โดยสาร 5. บริเวณภายในและด้านหน้าโรงอาหาร 6. บริเวณอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงการระบาดของโรค
ตามที่ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง โดยกรมปศุสัตว์ได้มีประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 สําหรับข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยกําหนดให้มีจุดคัดกรองบุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือ ติดต่อราชการในบริเวณพื้นกรมปศุสัตว์ (ส่วนกลางราชเทวี) ที่บริเวณประตูทางเข้า - ออกของกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อ่านรายละเอียด

25630327 2

วันที่ 27 มี.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายสัตว์แพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม เรื่องผลการดำเนินงานตามแนวทางของสหภาพยุโรป พร้อม ผอ.กรป. ผอ.สพส. ผอ.สคบ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการ ปรับปรุง และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจประเมิน ด้านการควบคุมสุขภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเนื้อสัตว์ปีก ไข่ และผลิตภัณฑ์ไปยังสหภาพยุโรปให้ได้ตามหลักเกณฑ์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

 

25630327 1

นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ  กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่ประสบปัญหาอย่างเร่งด่วน ในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี"

25630327 3

วัน​ศุกร์​ที่​ 27​ มีนาคม​ 2563 เวลา​ 10.00 น. นาย​สัตวแพทย์​เศรษ​ฐ​เกียรติ​ กระจ่าง​วงษ์​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว​์​ ผู้แทนกรมปศุสัตว​์​ เข้าร่วมการประชุม Web conference กับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​  เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบ และความเสี่ยงด้านการเกษตร และการกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร​  พร้อมด้วย​ ผอ.สคบ.​/ ผอ.กสส.​  และผู้แทนจากสพส.  โดยมีนายสำราญ สารบรรณ์​ รองปลัดกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ เป็น​ประธาน​การประชุม​ อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม