25600726 1

24 ก.ค. 60 เวลา 13.30 น. รอธ.สรวิศ  ธานีโต เป็นประธานการประชุมคณะทบทวนระบบ GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และโรงงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2560 ผู้แทนอยส.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด

25600725 1


นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ และคณะผู้บริหารโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

25600724 1
นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาโคขุนจังหวัดพะเยา ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรม เค.เอ็ม. กว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาโคขุนจังหวัดพะเยาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อ่านรายละเอียด

25600724 2

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานงาน อัลฟัลฟาเดย์ งานแสดงความก้าวหน้าด้านอาหารสัตว์สําหรับอนาคต (Alfalfa Day” Alfalfa-Feed for the Future) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดการอาหารสัตว์ ให้มีความเหมาะสมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ถั่วอัลฟัลฟา เป็นพืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศ เนื่องจากสัตว์ชอบกิน ทั้งนี้นอกจากใช้เลี้ยงโคนมแล้ว ยังสามารถใช้เลี้ยงสัตว์อื่นๆ ได้อีกหลายชนิด เช่น โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ม้า สุกร ไก่ กระต่าย เป็นต้น  อ่านรายละเอียด

 

25600714 1

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 1/ 2560 ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายก พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย และมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตแพทย์ธนิต เอนกวิทย์ ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรฯ เพื่อพิจารณาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการดื้อยาจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564  อ่านรายละเอียด