ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

pic01

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการตรวจสอบสารตกค้าง (Residues Monitoring Plan) ร่วมด้วย น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. ผู้แทนจากปศุสัตว์เขต สตส. อยส. ผชช.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อพิจารณาแผนการเก็บตัวอย่างหาสารตกค้างประจำปี พ.ศ.2562... ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

S 35102725

7 ธันวาคม 2561 13.00น. นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจราชการ มอบนโยบาย ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธ์ุโครงการการหลวงอินทนนท์ และผู้แทนปศข.5 โดยมีนายเอกพจน์ ระงับพิษ ผอ.ศูนย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

S 6324284

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง (ไข่ไก่) ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วยผู้แทน กสส กสก สพส และ สคบ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.45 น. ณ ห้องประชุม 1/1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

S 13508620

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง (ไข่ไก่) ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วยผู้แทนกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ กสส.กสก. สพส. และ สคบ.ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

S 34930692

6 ธันวาคม 2561 13.30น. นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

เนื้อหาอื่นๆ...