ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25621213 1

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตกครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 พร้อมด้วยประธานกรรมการชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก จำกัด น.สพ. ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผอ.สทป., ผอ.กกจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ผู้แทนจากสหกรณ์โคนม 15 สหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

dps201912112565

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานพิธีเปิดการใช้บัตรประจำตัวของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Card  ซึ่งเป็นการใช้งานแทนบัตรที่ทำด้วยกระดาษสีขาว โดยท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ให้ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี 4.0 ช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทนทานใช้การได้นาน โดยนำร่องที่การออกบัตรให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ สังกัดส่วนกลาง รวมถึงสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ยกเว้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ผู้ว่าราชการเป็นผู้ดำเนินการ ) และในอนาคตบัตรดังกล่าวจะสามารถตอบรับการทำงานยุค Digital ได้ด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆของบุคลากร เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานสูงสุดต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มทะเบียนประวัติฯ กองการเจ้าหน้าที่

ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25621212 1

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.20 . นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา การใช้งานลายเซ็นดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายและใบการค้าสัตว์ ซากสัตว์ ให้ดำเนินการตามนโยบายภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานระบบ e-Movement โฉมใหม่  โรงแรมทินีดี โฮเต็ล แอท บางกอกกอล์ฟคลับ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

1S 4677650

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ โดยในการประชุมครั้งนี้คณะอนุฯ การผลิต มีเรื่องพิจารณาเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice:GAP) ของสินค้าสมุนไพร ประมง และปศุสัตว์ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรฐาน GAP โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม

577991

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น.     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผอ.กองคลัง ผอ.สำนักกฎหมาย ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผอ.กองแผนงาน ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้