25600918 1

วันที่ 12-13 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ได้จัดประชุมสัมมนา โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมที วินเทจ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน.หน่วยงานในพื้นที่เขต 2 ทั้ง 25 หน่วยงาน/หน.กลุ่ม/ฝ่าย/ปศอ. จำนวน 180 ราย โดยนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯและบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต 2 กล่าวรายงาน อ่านรายละเอียด

25600914 1

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเป็นการน้อมเกล้าจารึกพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และสรรพชีวิต เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 รัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เชียวชาญและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

กรมปศุสัตว์มอบรางวัลการดำเนินงานธนาคารโค-กระบือดีเด่นปี 60

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบรางวัล การประกวดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริดีเด่น ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อ่านรายละเอียด

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 5 ก.ย. 60

25600913 1
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” โดย นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ และคณะผู้แทนจากภาคเอกชน เข้ารับรางวัลจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ผลงาน "นมคุณภาพสูงล้านนา"  รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ผลงาน "เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค"  และ รางวัลการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี  ผลงาน "การพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายแพะสวนผึ้ง"  ณ  โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

กรมปศุสัตว์ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ปี2560

นายสัตวแพทย์3อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โทร. 0 –2653-4444 ต่อ 3371-3 โทรสาร. 0–2653-4930 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียด

ภาพ ธงชัย สาลี, เอก นกแสง สลก. 5 ก.ย. 60