ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630715 12

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระรราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม 2563 แทน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นสำคัญ เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน, นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง, น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์, นายยุทธนา ชัยศักดานุกูล ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน และผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25630715 11

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และภาคีเครือข่ายรวม 17 หน่วยงาน ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ของประเทศไทย ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรุงเทพฯ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้แทนกองสารวัตรและกักกัน ผู้แทนองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรมการสัตว์ทหารบก หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาม้าแข่งไทย สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย นายกสัตวแพทยสภา ประธานภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมสัตวแพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย มูลนิธิม้าไทย และชมรมสัตวแพทย์บำบัดโรคม้า อ่านรายละเอียด

25630715 9

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานพิธีเปิด “การสร้างฝายมีชีวิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 2 นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสัตวแพทย์พีระพงษ์ สำราญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี นายวุฒิพันธ์ุ เนตรวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอาหารสัตว์สระแก้ว เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ และจิตอาสาในอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสร้างฝายมีชีวิต ในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

25630715 10

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และผู้แทนจากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และเลขานุการกรม

อ่านรายละเอียด

25630715 8

วันที่ 13 ก.ค. 63 เวลา 12.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมวางชุดปฏิบัติการพิเศษ พร้อมนายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และเจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2563 กำหนดกรอบโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และงานภารกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ตึกจักรพิชัย สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด