ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

  S 18038974   

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “From Farm to Table ครั้งที่ 2” Trust FOOD from Good Farm : สด สะอาด ปลอดภัย จากฟาร์มถึงมือคุณ พร้อมด้วยนายโชติวิทย์ เตชะวิบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้) นายสัตวแพทย์อาคม ชีวะเกรียงไกร (กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ โซเอทิส) นายสุรชัย สุทธิธรรม (นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ) และนายสัตวแพทย์ธีรชัย วงษ์ชารู (ผู้จัดการใหญ่ โซเอทิส ประเทศไทย) ซึ่งจัดงานโดยบริษัทโซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ โดยเน้นความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ตลอดห่วงโซ่ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้บริโภค และเพื่อเป็นการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารสำเร็จรูป ของเกษตรกรภาคปศุสัตว์ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและยังยืนอย่างสร้างสรรค์

25620220 1
อธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์  
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. 
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 1–9 ผู้อำนวยการกอง/สำนัก เลขานุการกรม หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและงาน/โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
     1. การดำเนินงานตามข้อสั่งการ ได้แก่ ความก้าวหน้าในการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มกวาง ความก้าวหน้าในการจองพันธุ์สัตว์ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
     2. ติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 และการจัดทำคำของบประมาณปี 2563 
     3. การดำเนินงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 (ผลงานที่โดดเด่น ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ) 
     4. ความคืบหน้าโครงการ “ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์” 
     5. แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
     6. ความก้าวหน้าเรื่องโคนมทั้งระบบ 
     7. ความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
     8. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2562 
     9. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมปศุสัตว์ 
     10. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม2562 โดยสนับสนุนโค-กระบือให้แก่เกษตรกรจำนวน 4,910 ตัว และมีการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย 
     11. โครงการบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ 
     12. การเตรียมความพร้อมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร 
     13. การเตรียมความพร้อมรับภาวะภัยแล้ง
     ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และรายงานความก้าวหน้ามาเป็นระยะๆ ต่อไป 
     ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

107759

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกล่าวต้อนรับ และสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ของเกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาสให้ได้รับบริการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง

218635

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพสัตว์และการซ้อมแผนเผชิญเหตุการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเต็ล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562

S 13115497

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัขและฟาร์มเพาะพันธุ์แมว ครั้งที่ 1-1/2562 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กสบ. ผู้แทนกรมอนามัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล สัตวแพทยสมาคมฯ สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข และมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งขาติ

เนื้อหาอื่นๆ...