ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630128 4

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช  สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขตทั้ง 9 เขต  และสำนัก/กอง เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการลด คัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังร่วมกันพิจารณากิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอย  การสำรวจ ประเมินและจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้วและแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของหน่วยงาน  อีกทั้งการรายงานผลประจำเดือน  ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอี่ยด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25630128 3

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือและพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ. ....... พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สำนักกฎหมาย กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กองพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (ห้องลีลาวดี 3) ชั้น 5 ตึกชัยอัศวรักษ์

25630128 1

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของประเทศไทยเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรป ด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health Mission) พร้อมด้วย Dr. Francisco Javier perez และ Dr. Ana Victoria Pascual Linaza คณะทีมตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

25630128 2

วันนี้ (วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายรณนรินทร์​ สวัสดิ์ภักดี​ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ​ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน มอบให้แก่กรมปศุสัตว์ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นผู้รับมอบ​ และรองอธิบดี 3 ท่าน คือ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล​ ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25630127 3

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ร่วมให้การต้อนรับ MR. Polyvios Neocleous พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป (EU) ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทย Food Safety Mission ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

เนื้อหาอื่นๆ...