25600529 2

นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พบสื่อมวลชน (Press Visit) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานวันดื่มนมโลก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี และ การรณรงค์บริโภคนม ประจำปี 2560 ณ สถานีไทยพีบีเอส และสำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  อ่านรายละเอียด

25600529 1

นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือการบริโภคนมในประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้าภายใน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ชุมนุมสหกรณ์โคนมในประเทศไทย จำกัด สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทย-โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน สมาคมอุตสหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทยและบริษัท เต็ดตราแพ็ค จำกัด เพื่อร่วมประชุม หารือ การบริโภคนมประเทศไทย ณ ห้องประชุม 6 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  อ่านรายละเอียด

ไทย และเมียนมาร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเขตปลอดโรค FMD

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr.Masato KOINUMA Senior Representative of JICA Thailand office ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)ประจำประเทศไทย นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผ.อ.ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี กระทรวงการต่างประเทศ และ Dr.Aung Mgo Aye จากหน่วยป้องกันโรคสัตว์ Research and Disease Control Division สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Establishment of FMD Free Zone between Myanmar and Thailand แก่เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ไทย และเมียนมา ระหว่างวันที่ 14-26 พฤษภาคม 2560 โดยความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ กระทรวงการต่างประเทศ และ JICA ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาขอข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี  สลก. 19 พ.ค. 60)

25600522 2
 
นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาการทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา  อ่านรายละเอียด

25600511 3

พลเอกประสาท สุขเกษตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำนวย ปะติเส  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงาน“วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ ๗๕ ปี” วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(8/5/60)