25610222 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.20 น. นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ ท่าน ดร. Syseng Khounsy รองอธิบดีกรมการเลี้ยงสัตว์และการประมง สปป.ลาว ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของฟาร์มไก่งวง "จังกึมฟาร์ม" ตั้งอยู่ ณ อ.เมืองบึงกาฬ เป็นฟาร์มไก่งวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต 4 จากการประกวดพ่อ-แม่พันธุ์ไก่งวงลูกผสมอเมริกันบอร์น ปี 2558 2559 และ 2560 ซึ่งฟาร์มมีการจัดการอาหารโดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สับผสมกับรำ รวมทั้งใช้น้ำหมักชีวภาพผสมในอาหารให้ไก่งวงกิน ในการนี้ น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเกษตรกร ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของฟาร์มไก่งวง
http://pvlo-bkr.dld.go.th/index.php/th/news-menu/acivity-news-menu/406-20-2565
อ่านรายละเอียด

25610222 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ ท่าน ดร. Syseng Khounsy รองอธิบดีกรมการเลี้ยงสัตว์และการประมง สปป.ลาว ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของฟาร์มโคนม "บ.พีพีโอฟาร์ม จำกัด" ตั้งอยู่ ณ อ.เซกา เป็นฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ มีแม่โคนม 1,145 ตัว ฟาร์มแห่งนี้มีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี รวมทั้งการผลิตอาหารหยาบคุณภาพสูงที่ใช้เลี้ยงโคนม ส่งผลทำให้ฟาร์มมีน้ำนมดิบคุณภาพนมสูง ในการนี้ น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากฟาร์มโคนม "บ.พีพีโอฟาร์ม จำกัด" ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของฟาร์มโคนม อ่านรายละเอียด

25610216 1

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรการ แก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำตามมติที่ประชุม pig board ในจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด

25610221 2

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง เครือข่ายโคเนื้อระดับชาติเพื่อการผลิตเชิงคุณภาพ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. โดยมีตัวแทนจากภาคเกษตรกร สหกรณ์ ชมรม ชุมนุม ผู้ประกอบการ ตลอดจน เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กว่า 80 คน เพื่อระดมแนวคิดและสร้างเครือข่ายเพื่อการผลิตและการตลาดโคเนื้อที่มีคุณภาพดีเยี่ยมของประเทศไทย อ่านรายละเอียด

 pic01

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมแถลงข่าว และร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกในเทศกาลตรุษจีน ภายใต้แนวคิด “เลือก หลีก ล้าง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยไข้หวัดนก” โดยมี นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธี ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ กทม.

ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สื่อข่าวและประชาชนผู้เข้าร่วมงานทราบในเรื่องของการเลือกซื้อเนื้อสัตว์อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ปีก ซึ่งทางกรมปศุสัตว์และกรมควบคุมโรค ได้ร่วมกันเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง มีมาตรการตรวจสอบตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงเชือด จนถึงเขียงที่ตลาด โดยจะต้องตรวจสอบกย้อนกลับได้หมดทุกขั้นตอน และมีเครื่องหมายยืนยันว่าแสดงผ่านการตรวจจากกรมปศุสัตว์ “ปศุสัตว์ OK”

ด้วยความร่วมมือจากกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กองควบคุมโรคติดต่อ และผู้จัดการตลาดยิ่งเจริญ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ได้เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่สะอาด สดใหม่ ตรวจสอบได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน