pic01

วันที่​ 23 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์​ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้อำนวยการ​สำนัก​พัฒนา​ระบบ​และ​รับรอง​มาตรฐาน​สินค้า​ปศุสัตว์​ ได้เดินทางมายังบริษัทเกษมชัยฟู๊ด อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อปฏิบัติภารกิจดังนี้

  1. มอบใบรับรองโรงงานผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก ประเภทโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่ โรงคัดไข่ และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เป็ด
  2. ตรวจปล่อยตู้สินค้าผลิตภัณฑ์ไข่เหลวพาสเจอไรซ์ตู้แรกไปยังประเทศเกาหลีใต้ ปริมาณ 7.6 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 900,000 บาท
  3. ตรวจสอบกระบวนการผลิตไข่ไก่สด เตรียมความพร้อมในการส่งออกไข่ไก่สดตู้แรกไปยังประเทศสิงคโปร์
อ่านเพิ่มเติม...

25600324 4

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 วันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องรับรอง กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด

ที่มาข่าว: สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

25600324 6

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคปากเท้าเปื่อยในโคนมระหว่างสหกรณ์-ศูนย์รับน้ำนมและกรมปศุสัตว์เขต 1,3 และ7 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 2 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด

ที่มาข่าว: สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

25600324 7

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุม หารือการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริด้านปศุสัตว์ วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมปสุสัตว์  อ่านรายละเอียด

ที่มาข่าว: สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

25600324 5

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม “แนวทางการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกในมุมมองของภาครัฐและเอกชน” วันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

ที่มาข่าว: สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์