25600217 7

เอกอัครราชทูต แอฟริกาใต้ เข้าหารือ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เรื่องการนำเข้าและส่งออก สินค้าปศุสัตว์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม 

25600217 6

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม 

25600217 4

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม 

25600217 5

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมการสั่งใช้ยาในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ” เพื่อให้สัตวแพทย์ที่ควบคุมการสั่งใช้ยาในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีความรู้และสามารถสั่งใช้ยาผสมในอาหารสัตว์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมฯ โดยมี นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม 

25600217 3

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการอภิปรายร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ โดย นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ รวมทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ข้าราชการ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นฯ ณ โรงแรมมารวย กรุงเทพฯ       อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม