Home

25580422 3

รูปภาพ
ตลาดนัดชุมชน จ.นครสวรรค์
ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครสวรรค์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีนำกำลังตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เถื่อน
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 5.30 น. นางวรรณี สันตมัส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.นครสวรรค์ ดูงานในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด
พุธ, 29 กรกฏาคม 2015
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าดูงานในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.นครสวรรค์ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558
พุธ, 29 กรกฏาคม 2015
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสามารถ รังผึ้ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมประจําเดือนกรกฎาคม 2558 โดยมี ปศุสัตว์อําเภอ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.นครสวรรค์ ได้รับการตรวจประเมินและการให้คะแนนหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ)
พุธ, 29 กรกฏาคม 2015
  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการตรวจประเมินและการให้คะแนนหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.สตูล ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
พุธ, 29 กรกฏาคม 2015
 วันที่  28  กรกฎาคม  2558  เวลา  09.00  น.  ปศจ.สตูล  นายวีระพงษ์  บัวระภา  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จ.อุบลฯ จัดพิธีมอบกระบือ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบกระบือ ณ มณฑลพิธีบ้านสมพรรัตน์ ต.หนองสะโน อ.บุญฑริก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จ.อุบลฯ ประชุมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีชุดที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BIG CLEANING DAY (28-07-58) สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากท่านปศุสัตว์เขต 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เขต 4 ร่วมประชุมโครงการความร่วมมือไทย-ลาว ในการเผ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคไข้หวัดนก
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
นายสัตวแพทย์สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุมโครงการความร่วมมือไทย-ลาว ในการเผ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคไข้หวัดนก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ปี 2559
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรและนายสัตวแพทย์หม่อมหลวง พิพัฒนฉัตร ดิศกุล พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อ.ค้อวัง อ.มหาชนะชัย อ.คำเขื่อนแก้ว เพื่อ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรตรวจพิจารณาอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ ชนิดสุกร นายเอกระวี ผสมทรัพย์
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรมอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

August 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว
      ges egov ศอ.บต.