Home

25580423 1

25580422 3

รูปภาพ
ตลาดคนหัวใจอินทรีย์ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
พุธ, 06 พฤษภาคม 2015
นายสมหมาย พลายชุม ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กลุ่มงานคุณภาพด้านสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตาม พรบ.ควบคุมอาหารสัตว์ 2558
พุธ, 06 พฤษภาคม 2015
ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ โสภาพล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับสนง.ปศอ.เกษตรวิสัย ออกร่วมงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดย น.สพ.สุรวิทย์ ชอบจิตร หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์พร้อมคณะ ร่วมกับ สนง.ปศอ.เกษตรวิสัย โดย นายสราวุธ ชอบขาย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธี"วันฉัตรมงคล"
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณโชติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศข.3 ดำเนินการจัดประชุมติดตามนิเทศศูนย์รวมนม และปฏิบัติงานหน่วยโคนมเคลื่อนที่ จ.บุรีรัมย์
พุธ, 06 พฤษภาคม 2015
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ดำเนินการจัดประชุมติดตามนิเทศศูนย์รวมนม และปฏิบัติงานหน่วยโคนมเคลื่อนที่ ณ สหกรณ์โคนมปะคำ จำกัด ในวันที่ 27-29 เมษายน 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 73 ปี กรมปศุสัตว์
พุธ, 06 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 73 ปี กรมปศุสัตว์ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ  ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
พุธ, 06 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสามัคคีของประชาชน ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศข. 8 จัดอบรมหลักสูตร"หลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมไข่"
พุธ, 06 พฤษภาคม 2015
สำนักงานปศุสัตว์ 8 โดย นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์และ นายสัตวแพทย์เอกชัย  ก่อเกียรติสกุลชัย ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.อุทัยธานี นำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ศึกษาดูงานร่วมภาคีตลาดสัตว์ปีก ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี
พุธ, 06 พฤษภาคม 2015
วันที่ 29-30 เมษายน 2558สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นำโดย นายวีรสิฐ พุฒิไพโรจน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ นำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 50 ราย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เขต6 ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 2558
พุธ, 06 พฤษภาคม 2015
นางวิไลพร ฤกษ์สง่า ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.สงขลา รับมอบประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ของกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2557
พุธ, 06 พฤษภาคม 2015
วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบประกาศเกียรติคุณ ให้นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นผู้มีคุณธรรม... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

May 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว
      ges egov ศอ.บต.