25600725 3
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์ ออกสุ่มสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 บ้านทุ่งเมือง และ หมู่ 6 บ้านหนองเสือโฮก ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อ่านรายละเอียด

25600725 2


วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายจีระศักดิ์  พิพัฒน์พงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ดำเนินการออกสุ่มสำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่หมู่ 4 และ หมู่ 8 หมู่บ้านวังพาน และหนองขาม ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  อ่านรายละเอียด

25600725 1
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ได้เชิญกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ประสงค์ เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 (กลุ่มเกษตรกรสภาประชาชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สปศ.) จำนวน 4 กลุ่ม  อ่านรายละเอียด

25600725 1
วันที่19-21 กรกฎาคม 2560 ท่านปศุสัตว์เขต6  มอบหมายให้นายประเสริฐศักดิ์ ตันสมบูรณ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต6 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดตาก ออกตรวจติดตาม ให้คำแนะนำและส่งเสริมตามโครงการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ณ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ของบริษัทเมืองพลฟูดส์ จำกัด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก เป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อพิจารณาให้การรับรองตามมาตรฐานปศุสัตว์ฮาลาลต่อไป  อ่านรายละเอียด

25600725 4
วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ดำเนินการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดยาถ่ายพยาธิใบไม้ในตับ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค และยาบำรุง วิตามิน ในโค โครงการธนาคารโค-กระบือ  อ่านรายละเอียด