25630117 2

วันที่ 16 มกราคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานด้าน GAP เพื่อรับการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป EU ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 อ่านรายละเอียด

25630117 1

วันที่ 16 มกราคม 2563 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงและติดตามงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ทั้ง 12 จังหวัด เข้าร่วมประชุมและในการนี้ มีผู้แทนจาก ศวพ.ขอนแก่น เข้าร่วมชี้แจงแผนการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียด

25630114 4

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตั้งจุดตรวจสัตว์และทำลายเชื้อโรคระบาดสัตว์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ โดยเฉพาะโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF, โรคปากเปื่อยและเท้าเปื่อย และโรคอื่นๆ ณ จุดตรวจและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จุดตรวจไฮ่ฮ้า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านรายละเอียด

25630114 1

วันที่ 13 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย(X-ray )ครั้งที่ 1/2563 เก็บตัวอย่างสัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณบ้าน (Back yard) โดยสุ่มเก็บ cloacal swab จำนวน 16 รายในพื้นที่หมู่ 1 ,หมู่ 3 และ หมู่ 5 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร อ่านรายละเอียด

25630114 3

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมด้วยปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน อ.ส.ค ภาคเหนือตอนล่าง ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด ร่วมกันประชุมเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ สำนักงาน อ.ส.ค ภาคเหนือตอนล่าง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการฟาร์มโคนม การจัดการอาหารและการสุขาภิบาล ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ การแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนมและระบบการรีดนม และการป้องกันโรคโคนม อ่านรายละเอียด