25611022 1

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม อำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย ออกตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่สดและเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคตามนโยบายอาหารปลอดภัยของรัฐบาล โดยการพัฒนาและรับรองเครื่องหมายปศุสัตว์ OK ให้กับสถานที่จำหน่ายไข่สดปลอดภัยที่ได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด โดยเข้าตรวจประเมินร้านค้าในพื้นที่ อาทิ อ่านรายละเอียด

25611022 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ออกปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพระราชสมภพ อ่านรายละเอียด

25611022 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2 ประชุมนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี ร่วมรับฟังและชี้แจงผลการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำเรื่องคุณภาพนมโรงเรียน การควบคุมป้องกันโรคสัตว์ เช่นโรค FMD. ด้านมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ มาตรการสารเร่งเนื้อแดง พร้อมทั้งฝากเน้นย้ำประชาสัมพันธ์โรค Africa Swinefer โดยเฉพาะตามแนวชายแดน อ่านรายละเอียด

25611022 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-14.00 น. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ น.สพ.วิภูวัจน์ ศรีชัยวงษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นาย วีระพล รังษา ปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง รักษาราชแทนปศุสัตว์อำเภอเซกา เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเซกาและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง ดำเนินการผ่าตัด-ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข-แมว ด้อยโอกาส ตามกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2561 ภายใต้การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองหิ้ง ม.2 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ผลการดำเนินงานผ่าตัด-ทำหมัน สุนัข 22 ตัว เพศเมีย 16 ตัว เพศผู้6ตัว ทำหมันแมว 15 ตัว เพศเมีย 11 ตัว เพศผู้ 4 ตัว รวมผ่าตัดทำหมันทั้งหมด 37 ตัว ฉีดวัคชีนพิษสุนัขบ้า 202 ตัว สุนัข 170ตัว แมว 32 ตัว รวมสุนัขและแมวที่มาให้บริการทั้งหมด 239 ตัว การดำเนินการกิจกรรมนี้เป็นการควบคุมประชากรสุนัขและแมวให้มีความสมดุล ไม่เพิ่มจำนวนเร็วเกินไป ทำให้ง่ายต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อ่านรายละเอียด

25611022 4

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสกนครได้ร่วมกันตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (ชนิดพืชอาหารสัตว์อินทรีย์) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร เพื่อยกระดับคุณภาพพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ สร้างความมั่นคงทางด้านพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ จำหน่ายจ่ายแจกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ให้แก่เกษตรกร เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรที่เกื้อกูลธรรมชาติ นำไปสู่การพัฒนาระบบปศุอินทรีย์อย่างยั่งยืน อ่านรายละเอียด