25620617 1

วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำกินของเกษตรกร ในพื้นที่บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562 จำนวน 15 ราย อ่านรายละเอียด

25620617 2

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 6 หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 6 ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สังกัด สนง.ปศข.6 เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อ.เมือง จ.พิษณุโลก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมและการให้บริการแก่ประชาชน อาทิเช่น การผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ การอบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ให้แก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ การรักษาพยาบาลสัตว์ เป็นต้น อ่านรายละเอียด

25620617 2

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผอ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ สุวิทย์ อโณทัยสินทวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และ น.สพ.ศราวุธ แก้วกาหลง ร่วมกับ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง ศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์เทพา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง และคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์ม เจาะเลือด ตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในฟาร์ม ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลแพะอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์วิจัยและทดลองสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา อ่านรายละเอียด

25620617 1

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ และนายสุรชัย มณีประการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด

25620617 1

เมื่อวันที่11-12 มิถุนายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง เทศบาลตำบลควนเนียงและเทศบาลตำบลท่าช้าง ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์จรจัดในพื้นที่ตำบลควนเนียงและพื้นที่วัดคงคาเลียบ รวมกว่า 80 ตัว อ่านรายละเอียด