25621213 3

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่ ประชุมสรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และประชุมสรุปแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2562 โดยการประชุมมีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวักตาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก อ่านรายละเอียด

25621213 4

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 นำโดย นายสาโรจน์ เดชะพันธ์ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ประชุมขับเคลื่อนโครงการงบประมาณ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ พร้อมหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 9 ร่วมกันหารือ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯภายใต้งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กลุ่มภาคใต้ฯ และยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จ.สงขลา อ่านรายละเอียด

25621213 1

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธาน พิธีไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 10 ตัว เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อมอบให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองเลย 7 ราย กระบือ 7 ตัว และอำเภอวังสะพุง 3 ราย กระบือ 3 ตัว โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมพิธี ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย อ่านรายละเอียด

25621213 3

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิร่วมควบคุมการเกิดโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยและเข้าสำรวจโรคในพื้นที่,วางแผนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย และฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ ม.4,ม.10 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา บริการฉีดวัคซีนให้โคเกษตรกร 63 ราย โคจำนวน 189 ตัว อ่านรายละเอียด

25621213 2

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมควบคุมการเกิดโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยและเข้าสำรวจโรคและฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่ ม.1 ม.2 ม.3 และ ม.4 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา อ่านรายละเอียด