25600529 4

วันที่ 25 พ.ค. 60 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยนายอดิลักข์ เล็บนาค นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายวีระ อิ้งสอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายอรรถพล เจริญวานิช นักวิชาการสัตวบาล ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยนายพิชัยโพธิ์กระสังข์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นายพงษ์ศักดิ์ ยุงไธสง นักวิชาการสัตวบาล นายวุฒินันท์ จีบบรรจง นักวิชาการสัตวบาล เข้าตรวจสอบผู้ผลิตอาหารสัตว์ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ บริษัท อุดมชัยปาล์มออยล์ จำกัด  อ่านรายละเอียด

25600529 3

วันที่ 24 พ.ค. 60 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยนายอดิลักข์ เล็บนาค นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายวีระ อิ้งสอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายอรรถพล เจริญวานิช นักวิชาการสัตวบาล ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยนายณรงค์ เบญจกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นายสุรชาติ เจียมพงศ์ไพศาล เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้าตรวจสอบผู้ผลิตอาหารสัตว์ ในเขตจังหวัดกระบี่  อ่านรายละเอียด

25600529 1วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 13.00 น. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเข้าอาหารสัตว์ เพื่อให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติการนำเข้าอาหารสัตว์ เป็นไปตามหลักวิชาการและสากล ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิ์ภาพในการป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจนำเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี  อ่านรายละเอียด

25600529 2

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 13.00 น. น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานหารือร่วมกับ นายถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการส่งออกอาหารสัตว์ออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี  อ่านรายละเอียด

25600529 22

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 หน่วยผสมเทียม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ผสมเทียมโค ของนาย ผง เหมือนบุญ เกษตรกร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  อ่านรายละเอียด