25600922 1

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจาก น.ส.อิสราภรณ์  ชัยมะโน ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนากรมประมงปีที่ 91 วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ กรมประมง กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

25600922 1

วันที่ 20 กันยายน 2560 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต 2 ได้ลงพื้นที่แปลงสปก.No 2987 อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจติดตามการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อประชารัฐฯ ซึ่งขณะนี้ได้ขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อให้โคบริโภคและอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ/โคมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี อ่านรายละเอียด

25600921 3

วันที่ 11 กันยายน 2560 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยนายวีระ อิ้งสอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายอรรถพล เจริญวานิช นักวิชาการสัตวบาล ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายสาธิต กาเจริญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบผู้ผลิตอาหารสัตว์ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  อ่านรายละเอียด

25600921 4

วันที่ 14 กันยายน 2560 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยนายวีระ อิ้งสอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายอรรถพล เจริญวานิช นักวิชาการสัตวบาล ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายศิริพงษ์ พลศิริ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายวิสูตร นวลขาว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นายประสิทธิ์ จันทรนาคิน ปศุสัตว์อำเภอพระพรหม นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย ปศุสัตว์อำเภอสิชล เข้าตรวจสอบผู้ผลิตอาหารสัตว์ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านรายละเอียด

25600921 2

วันที่ 18 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ประชุมรับทราบการรายงานผลการฝึกอบรมนำร่องการใช้งานระบบโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขัอมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวัดปทุมธานี ของระบบระบบใบอนุญาตทะเบียนอาหารสัตว์ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี อ่านรายละเอียด