25630331 1

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายพิรมณ์ อัศวรัตน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมประชุม ติดตามสถานการณ์และรับทราบมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน อ่านรายละเอียด

25630331 1

วันที่ 27 มี.ค. 63 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายชุดปฏิบัติงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามที่ได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในพื้นที่ ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 32 และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส โดยใช้เครื่องพ่นยาแรงดันสูง ฉีดพ่นบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณทางเดินทางผ่านของผู้มารับบริการ และบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้มารับบริการของแต่ละหน่วยงานและเพิ่มความปลอดภัย. อ่านรายละเอียด

 

25630331 3

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และคณะร่วมกับ นายจำนงค์ สันกว๊าน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-audit) สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ของสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด เลขที่ 81 หมู่ 2 ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในการขอรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP) อ่านรายละเอียด

25630331 4

วันที่ 24-26 มีนาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการตามแผนโครงการ Mobile Lab ดังนี้
1.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ฟาร์มมานะ และฟาร์มจิราทิพย์เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างกลุ่ม Nitrofurans และกลุ่มTetracycline, ตรวจวัดความชื้นผล และตรวจหาอะฟาทอกซิน ผลการตรวจ ไม่พบสารตกค้างดังกล่าวฯ, ค่าความชื้นไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และไม่พบอะฟาทอกซิน
2.สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะ จากฟาร์มสุกรขุน จำนวน 8 ฟาร์ม เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงจำนวน 40 ตัวอย่าง ผลคือ ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทั้ง 40 ตัวอย่าง
ณ. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และฟาร์มสุกรขุนในเขตพื้นที อำเภอ เมือง, ตากฟ้า และพยุหคีรี จ.นครสวรรค์ อ่านรายละเอียด

25630331 2

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์และคณะ ร่วมกับนายกิตติ รักสิการ นายสัตวแพทย์ชำนาญพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ ของบริษัท หมูกองแก้ว จำกัด เลขที่ 9/1 หมู่ 4 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  อ่านรายละเอียด