25630924 4

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)หล่มสัก เข้าเยี่ยมฟาร์ม
-นายแทน สีทอง ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องรีดนม แนะนำการจัดการด้านอาหาร รายงานผลคุณภาพน้ำนมและค่าโซมาติกเซลล์และเน้นย้ำมาตรการโรคปากและเท้าเปื่อย
-นางมลิวรรณ์ แก้วชาย ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน แนะนำการจัดการอาหาร รายงานผลคุณภาพน้ำนมและค่าโซมาติกเซลล์ ขึ้นทะเบียนโค และเน้นย้ำมาตรการโรคปากและเท้าเปื่อย
-นายอุทิศ ขุลีเทาว์ ปรุงปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รายงานผลคุณภาพน้ำนมและค่าโซมาติกเซลล์ ขึ้นทะเบียนโค และเน้นย้ำมาตรการโรคปากและเท้าเปื่อย
-นางสายทอง ศรีบุญมี ปรุงปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รายงานผลคุณภาพน้ำนมและค่าโซมาติกเซลล์ และต่ออายุฟาร์ม

อ่านรายละเอียด

25630924 3

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ เข้าฟาร์มในพื้นที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่
- ฟาร์มวรชิต ต่ายเถาว์ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลโคนม ล้วงตรวจท้องจำนวน 5 ตัว และล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์จำนวน 2 ตัว
- ฟาร์มเข็มทอง บุญงาม ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสปอดอักเสบ รักษาและให้คำแนะนำการจัดการโคที่เป็นเต้านมอักเสบ

อ่านรายละเอียด

25630924 1

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัย ดังนี้
เข้าเยี่ยมฟาร์มอำพร อินทหอม ฟาร์มวีระ ลุ่มล่า ฟาร์มเอนก เหมือนเพชร และฟาร์มบัวลอย สุขวัฒน์
ตรวจระบบสืบพันธุ์(ตรวจท้อง) จำนวน 2 ตัว เก็บต้นทุนการผลิต รายงานผลคุณภาพน้ำนม ให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหารโดยการเสริมอาหารที่มีแหล่งพลังงานสูงเนื่องจากโคค่อนข้างผอม แนะนำสุขศาสตร์การรีดนม การรักษาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องรีดนมเน้นย้ำการคัดกรองโรคเต้านมอักเสบด้วยน้ำยา CMT ให้ปฏิบัติเป็นประจำและสม่ำเสมอ และปรุบปรุงระบบฐานข้อมูลโคนม อ่านรายละเอียด

25630924 2

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรรายใหม่ของสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด ร่วมกับกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ จำนวน 2 ฟาร์ม โดยเน้นย้ำการรักษาความเป็นมาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพดีส่งขายให้สหกรณ์ แล้วเข้าเยี่ยมฟาร์มสุรีรัตน์ ศิริสัมพันธ์ ปรับฐานข้อมูลโค ตรวจสอบและสอนเกษตรกรให้แก้ไขปัญหาระบบเครื่องรีดนมด้วยตนเอง และรักษาแมวป่วย จำนวน 1 ตัว อ่านรายละเอียด

25630824 6

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 โดย สพ.ญ.ทิพพา เชียงสอน ได้เข้าร่วมเสวนาในการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร หัวข้อ แนวทางสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร(ด้านปศุสัตว์)พื้นที่ภาคใต้ชายแดน ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ธ.ก.ส. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ่านรายละเอียด