25621018 2

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประชุมหารือวางแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการงบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ 2563  อ่านรายละเอียด

25621018 1

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและร่วมวางแผนการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์หนองคายและด่านกักกันสัตว์พิจิตร ที่มาปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร อ่านรายละเอียด

25621018 1

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ตรวจต่ออายุการรับรองหลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ GMP จังหวัดสกลนคร บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมไข่ให้ได้มาตรฐาน ตามหลักการปฏิบัติที่ดี สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ GMP เป็นการยกระดับการจัดการ และเป็นการรักษาคุณภาพไข่ที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งตลาด อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด

25621018 1

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจาก นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ให้ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี ติดตามให้ความรู้ คำแนะนำการควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และการยกระดับฟาร์มสุกร และการยกระดับฟาร์มโคนม เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม(GAP)ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี อ่านรายละเอียด

25621017 1

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจาก นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ให้ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่. และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มสุกร พร้อมให้ความรู้ คำแนะนำการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่และอำเภอหนองฉาง พบว่าผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มสุกร และมีระบบการควบคุม ป้องกันโรคที่ดี อ่านรายละเอียด