25610817 4

เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และปศุสัตว์อำเภอสุไหงโก-ลก. สุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 9 ฟาร์ม ไม่พบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร อ่านรายละเอียด

25610817 3

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ใน จชต. และร่วมงานมหกรรมแพะ-แกะชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี (ครั้งที่1) ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี ,ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ่านรายละเอียด

25610817 1

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ในช่วงหน้าฝนทางภาคใต้ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แต่สิ่งที่ทีมงานปศุสัตว์ชายแดนใต้ยังคงขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความเสียหายทั้งเกษตรกร และสัตว์เลี้ยง น้อยที่สุด จึงมีแนวทางร่วมกันในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 ทั้งทีมสุขภาพสัตว์ เสบียงสัตว์ รวมถึงแผนหลังจากภัยพิบัติผ่านพ้นไปให้กับเกษตรกร เช่น โคเนื้อสร้างอาชีพระยะ 2 (5จังหวัด)ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ่านรายละเอียด

25610817 2

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ณ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เกษตรจังหวัดนราธิวาส ตัวแทนเอกชน (บ.cp). เพื่อให้คำแนะนำการจัดวางผังแปลง การบริหารจัดการพื้นที่ และการวางแผนการผลิตพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคสู่การแก้ไข เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตัวเองเข้าสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส อ่านรายละเอียด

25610817 5

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องมาครอว์ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์  อ่านรายละเอียด