25620816 1

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์พาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้โครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืน และอาหารปลอดภัยสู่อาเซียน ในเขตภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดทำ แอพริเคชั่น "Cattle Market " อ่านรายละเอียด

25620816 4

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัทฟาร์มเมช ภาคใต้ จำกัด จัดอบรมเกษตรกร เรื่อง แนวทางป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (AFS)ภายในฟาร์ม ณ เดอะฮับพลูแอนด์สเปซ นครศรีธรรมราช อ่านรายละเอียด

25620816 2

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์ศิริพงษ์ พลศิริหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพระพรหม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กรมประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปฎิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

25620816 3

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสุรเดช เพชรอาวุธ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การพัฒนาสินค้าปศุสัตว์สู่ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยา GI“  อ่านรายละเอียด

25620816 1

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายนิพน รัตนนุพงศ์ รักษาการปศุสัตว์อำเภอช้างกลาง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ อำเภอช้างกลาง ร่วมปฎิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ สัตว์น้ำ และยาสัตว์ โดยได้เข้าตรวจสอบร้านค้าจำนวน 4 ร้าน อ่านรายละเอียด