25600221 1

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ โดย จ่าสิบตำรวจ คำนึง เพชรศรี พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สถานีดับเพลิงพญาไท พร้อมคณะฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรมฯ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25600217 3

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ชุดเฉพาะกิจตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ปศุสัตว์อำเภอเมืองและด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น. ลงพื้นที่ตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรโดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงภาคสนาม (Strip Test)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น. จำนวน 2 ฟาร์ม ฟาร์มนายบุญมี อินตา ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 

25600217 1

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ แทนท่านปศุสัตว์เขต 4 ร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 , 12 นายปริญญา เพ็งสมบัติ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2       อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 

25600217 2

นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ระดับเขต โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ จัดประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติของกฎหมายและกฎระเบียบที่จะดำเนินการกับผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ประจำเขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 

25600217 5

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวอรพรรณ วงศ์คำ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวอาสาฬิห์ณี วรรณเกษม นายสัตวแพทย์ ฝ่ายตรวจสอบ 2 (การนำเข้าและส่งออก) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ออกตรวจ โรงงาน เจบีเอฟ จำกัด (โรงงานผลิตอาหารสัตว์) พื้นที่ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งโรงงานมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of free sale) เพื่อประกอบการส่งออกไปยังต่างประเทศ      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์