322754

วันนี้ 8 ธันวาคม 2561 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงร่วมกับ จนท.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมออกปฎิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดให้โคของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลตำนาน(จำนวน 11หมู่บ้าน) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายไปยังท้องที่อื่นๆ โดยมีนายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ซักซ้อมฯเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติงาน

25611207 1

6 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับจังหวัดเลย การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานด้านปศุสัตว์ กิจกรรม : ส่งเสริมให้เกษตรทำการเกษตรแบบผสมผสาน (ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง) งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 โดยอบรมเกษตรกรผู้สนใจอาชีพการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อเป็นรายได้เสริมร่วมกับการปลูกยางที่เข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสาน อำเภอเมืองเลย เชียงคาน วังสะพุง รวม 50 ราย และเกษตรกรอำเภอผาขาว 10 ราย โดยสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย นำมาร่วมอบรมเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 60 ราย โดยวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์เลย และกลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ เพื่อให้ความรู้การเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก และเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ปีกให้ปลอดโรค ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย อำเภอวังสะพุง โดยมีนายวีระพงษ์ บัวระภา ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธาน อ่านรายละเอียด

25611207 2

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์อิสระ ปัญญาวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรตาม “โครงการอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนบริเวณชายแดนไทย-ลาวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคสำคัญในสุกร แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พ่อค้าสุกร ผู้นำชุมชนในตำบลที่มีเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้รู้จักโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และเกิดความตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดจากการที่มีการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร มีเกษตรกรเข้าอบรมจำนวน 45 คน อ่านรายละเอียด

25611207 3

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์อิสระ ปัญญาวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรตาม “โครงการอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนบริเวณชายแดนไทย-ลาวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคสำคัญในสุกร แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พ่อค้าสุกร ผู้นำชุมชนในตำบลที่มีเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้รู้จักโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และเกิดความตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดจากการที่มีการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร. มีเกษตรกรเข้าอบรมจำนวน 70 คน อ่านรายละเอียด

25611207 1

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นำโดยนายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ออกติดตามประเมินผลการฝึกอบรมเกษตรกร เป้าหมาย 30ราย ตามกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร อ่านรายละเอียด