25630715 3

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานีออกฉีดวัคชีนป้องกันโรค ปากและเท้าเปื่อย,โรคเฮโมฯ และถ่ายพยาธิให้กับโค-กระบือของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 หมู่ 5 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวนกระบือ 85 ตัว โค 65 ตัว อ่านรายละเอียด

25630715 2

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ - ตรวจรับรองฟาร์มสุกร(ขอรับรองใหม่) พัชราภรณ์ฟาร์ม เลขที่ตั้งฟาร์ม 96 ม.7 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี.และเข้าตรวจติดตามการส่งนมโรงเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี.ผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยเรียบร้อยดี ภาคบ่าย.เวลาประมาณ 13.30 -15.30 น. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลานสัก - ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อฐิติพรฟาร์มและเข้าสุ่มเก็บปัสสาวะสุกรที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี..สุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบหาสารเร่งเนื้อแดงชนิดเร็ว (Food Safety Rapid Test)ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ..ผลการทดสอบให้ผลเป็นลบ(negative)ทุกตัวอย่างที่ตรวจ อ่านรายละเอียด

25630715 9

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังนี้
เข้าเยี่ยมฟาร์มวีระ ลุ่มล่า ฟาร์มอำพร อินทหอม ฟาร์มเอนก เหมือนเพชร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย อ่านรายละเอียด

25630715 1

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมคณะทำงานการจัดงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ณ บริเวณบึงพระชนก สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด

25630715 8

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จังหวัดสุโขทัย ออกปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน แจ้งผลตรวจคุณภาพน้ำนม ในฟาร์มพื้นที่อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด