25630325 2

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศและคู่เคียงพระยาแรกนาในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในฐานะประธานคณะทำงานฯ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ ในฐานะคู่เคียงพระยาแรกนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 134 อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงขั้นตอน แนวทางและวิธีปฏิบัติงานของคู่เคียง และผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ พร้อมทั้งกำหนดเวลาการซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ อ่านรายละเอียด

25630325 1

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ.เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยผ่าน Facebook Live (MOAC MEDIA) เรื่อง สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญปี 2563 ยืนยันชัด ผลผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ไม่ขาดแคลนสินค้าบริโภคภายในประเทศแน่นอน เน้นย้ำทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

   pic02

วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น.     นายประภัตรa โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมด้วยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นางสาวไพริน เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 7 นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิฯ และประชาชนผู้ร่วมงาน

25630317 3

วันจัน​ทร์ที่​ 16​ มีนาคม​ 2563 เวลา​ 09.30​ น. นายสำราญ​ สาราบรรณ์​ รองปลัดกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ เป็นประธานการประชุม​ "การกำหนดตัวชี้วัด​ ผลผลิต​ ผลลัพธ์​ ในการติดตามผลการขับเคลื่อน​นโยบาย​และแก้ไข​ปัญหา​ภาคเกษตรของกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ 8​ ประเด็น" โดย นายสัตวแพทย์​สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดี​กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นาย​สัตวแพทย์​เศรษ​ฐ​เกียรติ​ กระจ่าง​วงษ์​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรม​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​กผง.​, กสส., สพส., กพก., กผส. และศทส. เข้าร่วมประชุม​ อ่านรายละเอียด

25630312 3

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...