25621209 1

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้โปรดมอบหมาย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รั่ปชั่นสากล (ประเทศไทย) INTERNATIONAL ANTI CORRUPTION DAY 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานด้วย ทั้งนี้งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 183 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญา วันที่ 9 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศแมกซิโก จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล และได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีฐานะเป็นรัฐภาคีอนุสัญญา UNCAC โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

S 6807645

วันนี้ (6 ธ.ค. 62) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 และนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณก่อสร้างประตูระบายน้ำหน้าควน คลองภูมินารถดำริ (คลองระบายน้ำ ร.1)

S 10371085

นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผชช.ธานี ภาคอุทัย ผู้แทน สพส กสส สคบ กสก กรป กรมส่งเสริมสหกรณ์ สศก มกอช กรมการค้าภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ทึ่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

25621204 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวข้าวขอนแก่น และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการโคเนื้อสร้างชาติในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ติดตามการลงพื้นที่ พร้อมด้วย นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายเพนิน บุญยืน ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ เข้าร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียด

25621125 1

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...