25620212 1
วันพุธที่ 6 ก.พ.62 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร และคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะผู้บริหารระดับสูง ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จก. อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ในการนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนมุกดาหาร  นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนหนองสูงของจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐาน พร้อมเยี่ยมชมโคพ่อพันธุ์ และมอบอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร(เครื่องสับหญ้าและเครื่องอัดฟาง) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน และเดินทางไปยังศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนหนองสูง เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนหนองสูง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคขุนหนองสูง ชมการสาธิตการทำสเต็กเนื้อโคขุนอีกด้วย อ่านรายละเอียด

25620206 2

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร มีนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อลดความเสี่ยงและลดโอกาสการเกิดการทุจริตของหน่วยงานจากการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน วิทยากรผู้บรรยายโดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน อ่านรายละเอียด

25620128 2

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2562 โดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านลักษณ์ วจนานวัช เป็นประธานในพิธี มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล) กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านรายละเอียด

170919

วันพุธที่ 6 ก.พ.62 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะผู้บริหารระดับสูง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ในการนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ : ระบบการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่อินทรีย์ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางนฤมล จวนสาง จาก ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร และนางงามตา สีหาบุตร จาก ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

25620128 1

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมประกวดสัตว์ในงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2562 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายอำพัน เวฬุตันติ) เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 และหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...