25630924 4

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2563 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนางวรางคณา โตรส หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มฯ (โคเนื้อ-กระบือ) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายธิติ อันตรเสน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบเเละรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ อ่านรายละเอียด

25630921 2

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดการประชุมประจำปี 2563 ของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด" พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ ซึ่งเน้นย้ำถึงความท้าทายของประเทศไทยในการที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน , การกำจัดจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็ง , การดำเนินการอย่างไรให้ประชาชนคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น , การอยู่รอดอย่างไรในสภาวะที่ต้องเผชิญในปัจจุบัน พร้อมทั้งสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป คือ การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก, เน้นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และเน้นอุปสงค์อย่างสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวในประเทศ และขอให้ทุกฝ่ายเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงาน

ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2563 ของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อร่วมรับฟังแนวคิดและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ อาทิ การนำเสนอในหัวข้อ "ครึ่งทางแผนฯ 12 เตรียมพร้อมรับมือชีวิตวิถีใหม่" โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) /ประเด็นท้าทายในระยะต่อไป โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ (ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย), นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) , นางอุกฤษ อุณหเลขกะ (ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม Ricult)

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก และเป็นความท้าทายสำคัญในการดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน และการปรับแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมใหม่ การประชุมดังกล่าว จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับทุกภาคส่วนในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการพัฒนาประเทศในวิถีใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีต่อไป

ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี อ่านรายละเอียด

25630827 6

วันนี้ (27 ส.ค.63) นายประภัตร โพธสุธน รัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ และ จ.แพร่ เพื่อมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ตลอดจนเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจเกษตรกร พร้อมกันนี้ได้รับฟังรายงานความเสียหาย และรับฟังปัญหาจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ณ วัดน้ำหมัน ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ และวัดสัมฤทธิบุญ บ้านสบป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
 
ในโฮกาสนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและรายงานความเสียหาย ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ เนื่องจากในวันที่ 20 - 24 ส.ค. ที่ผ่านมา พายุ ‘ฮีโกส’ ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนตอนใต้ ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจนทำให้เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ มีแปลงหญ้าเสียหายทำให้ วัว ควายไม่มีอาหาร ด้วยพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้มอบหญ้าฟ่อนรวมจำนวนกว่า 40 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น ซึ่ง รมช.ประภัตรฯ เป็นประธานในการมอบ พร้อมทั้งให้มีสัตวแพทย์คอยให้บริการประชาชนในพื้นที่ 
นายประภัตร โพธสุธน รัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้กำชับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจและรายงานความเสียหายเกษตรกรให้ครบทุกรายและรายงานไปยังส่วนกลาง เพื่อจะได้เตรียมหาแนวทางเยียวยาและเร่งฟื้นฟูอาชีพหลังต่อไป 
 
จากรายงานพบว่า จ.อุตรดิตถ์ ได้มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ แล้ว ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองอุตรดิตถ์ และ อ.ท่าปลา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ระหว่างวันที่ 21 - 23 ส.ค.63 ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.พิชัย อ.ท่าปลา อ.น้ำปาด อ.ฟากท่า และ อ.ทองแสนขัน เบื้องต้นพบว่า มีเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งหมด 1,855 ราย พื้นที่ประสบภัย 6,921 ไร่ พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 4,244 ไร่ ความเสียหายด้านปศุสัตว์ อาทิ สัตว์ปีก 1,858 ตัว โค 958 ตัว ควาย 78 ตัว แปลงหญ้าอาหารสัตว์ 41 ไร่ 
สำหรับ จ.แพร่ ไม่มีพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ระหว่างวันที่ 20 - 24 ส.ค.63 พบความเสียหาย 8 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ร้องกวาง อ.สูงเม่น อ.สอง อ.ลอง อ.หนองม่วงไข่ อ.วังชิ้น และ อ.เด่นชัย เบื้องต้นพบว่า มีเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งหมด 7,405 ราย ความเสียหายด้านพืช 49,605 ไร่ ด้านประมง 430 ไร่ และด้านปศุสัตว์ ไก่พื้นเมือง(ตาย) 118 ตัว รวมทั้งได้รับผลกระทบด้านพืชอาหารสัตว์
ภาพ/ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25630828 1

28 สิงหาคม 2563 เวลา09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ณ จังหวัดสุโขทัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์ นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบภัย เป็นการเร่งด่วน พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดี หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องปนะชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงาน

25630821 2

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมเจรจาการค้าภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองสารวัตรและกักกัน กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และสมาคมผู้ส่งออก เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการอุปสงค์อุปทานสุกรของประเทศไทย อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...