25620807 1

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 รอบ 2 (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) เพื่อติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์กลางเมล็ดพันธ์รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด

25620806 1

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสกกรณ์ พร้อมด้วย ร้อยเอกธรรมนัส พหรมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมฟังรับมอบนโยบายในครั้งนี้

ในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ร่วมกับสำนักงบประมาณ และ สำนักงบประมาณ ชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ รายละเอียดคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. อ่านรายละเอียด

422058

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำลำพอก อำเภอศรีขรภูมิ และ โครงการชลประทานสุรินทร์( ห้วยเสนง) ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

25620804 1

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นประธานเปิด โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายภิรมย์ นิลทยา กล่าวต้อนรับ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กล่าวรายงาน ในการนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ร่วมให้การต้อนรับและนำนายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ ให้บริการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ด้านปศุสัตว์และจัดเตรียม แผนช่วยเหลือการแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วง ฝนตกหนัก ดินโคลนถล่มรับภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆด้านปศุสัตว์, ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์, ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก น้ำท่วมซ้ำซาก,stock หญ้าแห้ง,การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ นำเสนอในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ แผ่นภาพ แผนที่พื้นที่เป้าหมาย,การส่งมอบหญ้าแห้งคลังเสบียงอาหารสัตว์และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การแสดงนิทรรศการ การสาธิต การทำฟางปรุงแต่ง การให้บริการคลินิกโคนม หน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่เร็ว การให้บริการทำหมัน &ฉีดวัคซีน สุนัข แมว การแสดงถึงความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมือโรค ASF (ข้อมูลพื้นฐานฟาร์มสุกร โรงฆ่า ห้องเย็น โรงอาหารสุกร , จุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค, เครื่องมือ อุปกรณ์ ของศูนย์/สถานี, การขึ้นทะเบียน การประเมินความเสี่ยง ASF ในระบบ e-smart plus ตลอดจนการสาธิตการพ่นยาฆ่าเชื้อแบบโฟม ทั้งนี้ รมว. พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาและวางนโยบายการแก้ไข ให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันท์ ณ เขื่อนกรมชลประทานที่14 จ.ประจวบคีรีขันท์ อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข เผยแพร่ฯ สลก.)

25620718 6

วันที่ 18 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรัฐมนตรีช่วยฯ ทั้ง 3 ท่าน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวงเกษตรฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมฯ เลขานุการกรม เข้าร่วม และแสดงความยินดี ณ กระทรวงเกษตรฯ อ่านรายละเอียด