25630713 2

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดงาน กิจกรรมจิตอาสา ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วย นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และผู้แทนกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม 

การประชุมดังกล่าว พิจารณาถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสา และการจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชน ในกิจกรรมอาสา ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, กรมการข้าว, กรมปศุสัตว์, กรมประมง, และกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะมีการจัดงานในวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การจัดพิธีและกิจกรรมสำคัญ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 263
2) ผังการจัดสรรพื้นที่ในการจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
3) แหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดงาน
4) กิจกรรมการฝึกอาชีพ (แบ่งเป็น 4 รอบต่อวัน) 
ในส่วนของกรมปศุสัตว์  รับผิดชอบ ดำเนินการดังนี้
(small yellow diamond)การจัดนิทรรศการ แสดงถึงปศุสัตว์-ผสมผสาน New normal การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรือนสมัยใหม่ กับการทำเกษตรแบบผสมผสาน
(small yellow diamond)การบริการด้านการเกษตร ให้คำปรึกษาสัตว์เลี้ยง โดยสัตวแพทย์
(small yellow diamond)กิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 2 วัน ดังนี้
วันที่ 28  กรกฎาคม 2563  ช่วงเวลา 12.30 – 13.30 กิจกรรมอาชีพเมนูแฮมเบอร์เกอร์หมูซอสเทอริยากิ   
วันที่ 31  กรกฎาคม 2563  ช่วงเวลา 10.00 -11.30 น.  กิจกรรมอาชีพเมนูสลัดโรล สลัดม้วน
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

25630630 4

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ในการนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตตามโครงการ มอบเสบียงสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบภียธรรมชาติ ตลอดทั้งได้มอบนโยบายในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์และประชาสัมพันธ์โครงการโคขุนกู้วิกฤต covid 19 เพื่อทำสร้างความเข้าใจและเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯด้วย อ่านรายละเอียด

25630625 3

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีการมอบเงินสนับสนุนจำนวน 3 ล้านบาท แก่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอนันต์ ศิริมงคลเกษม นายกสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยพร้อมคณะฯ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด

25630629 1

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านนาผือโคกกอก ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต ได้แก่ มุ้งตาข่าย อาหารสัตว์และอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกร ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ และประชาสัมพันธ์โครงการ “โคขุน กู้วิกฤติ covid 19” แก่เกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง พร้อมพบปะเกษตรกร ตลาดผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สร้างอาชีพทางเลือกใหม่ ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชตผลการเกษตรตกต่ำ โดยส่งเสริมอาชีพทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม สามารถจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีตลาดรองรับ โดยรวมกลุ่มวิสาหกิจอย่างน้อย 7 คน มีอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อไม่เกินกลุ่มละ 10 ล้านบาท หรือดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท/ปี ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค.62 - 30 พ.ย.65 อ่านรายละเอียด

25630623 1

วันที่ 22 มิถุนายน 2563) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประภัตร โพธสุธน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมบันทึกเทปฯ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด