25631202 2

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Web Conference) ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้​ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 ตึกชัยอัศวักษ์. กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25631202 1

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 4 /2563 โดยมีนายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
โดยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้แทน กสส. และ สพส. นำเสนอแผนการนําเข้าเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ (GP และ PS) ปี 2564 ผลการศึกษาแนวทางการวางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ กรณีมีการกระจายพันธุ์สัตว์อย่างไม่เป็นธรรม ผลการศึกษาผลกระทบการตั้งฐานการผลิตพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ในประเทศไทย และการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา รวมทั้งนำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงสถานการณ์ไก่ไข่ปัจจุบัน มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ของกรมปศุสัตว์ ความคืบหน้าการจัดตังกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ และผลการประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่
เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

25631127 3

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.  นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

25631128 1

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สถานที่พักพิงสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด (มูลนิธิดิอาร์ค) จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวสรุปและรายงานผลการดำเนินงานฯ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2561 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานความช่วยเหบือแก่มูลนิธิ ดิ อาร์ค โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานค่ารักษาพยาบาลให้สุนัข "โบตัน" สุนัขป่วยที่มูลนิธิให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งรับไปรักษาต่อที่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโครงการสถานพักพิงสัตว์เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิ ดิ อาร์คในเวลาต่อมา อ่านรายละเอียด

25631126 1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายนพฤทธิ์ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมคณะฯ ร่วมแถลงข่าว โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  อ่านรายละเอียด | รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาอื่นๆ...