25620902 2

วันที่ 2 กันยายน 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนายนฤชา แก้วอุดมวัชระ นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยนายสุรจิต อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสกหรณ์ เป็นประธาน ฯ ทั้งนี้ การประชุมสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกร์ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ตำแหน่งและประเภททรัพย์สินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ในการยื่น รวมทั้งบทลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์

25620902 1

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด โคเนื้อ กระบือ ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ทั้ง 3 ท่าน นำคณะผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย แนวทางดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยโดยยึดหลักการตลาดนำการผลิตทั้งนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ได้พาท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ชมสาธิตกรรมวิธีการผลิตอาหารสัตว์ครบส่วน(TMR) สำหรับเลี้ยงโค สูตรโปรตีน 12% และ สูตรโปรตีน 14% ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต.​วังน้ำซับ​ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี อ่านรายละเอียด

25620807 1

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 รอบ 2 (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) เพื่อติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์กลางเมล็ดพันธ์รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด

pic01

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์เชียงราย (เชียงแสน) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในประเด็นการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ และการป้องกัน เฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดน รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เกษตรกร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

25620806 1

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสกกรณ์ พร้อมด้วย ร้อยเอกธรรมนัส พหรมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมฟังรับมอบนโยบายในครั้งนี้

ในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ร่วมกับสำนักงบประมาณ และ สำนักงบประมาณ ชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ รายละเอียดคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...