25621125 1

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียด

1pic04

16 พฤศจิกายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการในช่วงเช้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับฟังการบรรยาย ภารกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว มอบนโยบายและร่วมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว และช่วงบ่ายเดินทางไปตรวจราชการการปฏิบัติราชการของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ สนับสนุนการสร้างอาชีพด้านปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

25621113 1

วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 10.45 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และได้เดินทางไปยังโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรีเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานฟาร์มโคนมของสหกรณ์ ฯ และโรงงานผลิตภัณฑ์นม พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายภูวสิษฐ์ บวรธีราเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ผอ.สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ เข้าร่วมต้อนรับ อ่านรายละเอียด

25621114 1

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวรายงานฯ ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

296680
วันอังคารที่ 12 พ.ย. 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ฯ และปลัดกระทรวงเกษตร ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายอัมรินทร์ กัลป์ประวิทธ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารกระทรวงเกษตร ฯ ณ ห้องรับรอง HC-208 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี