25630721 1

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเดือนมหามงคล โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 นายภูวสิษฐ์ บวรธีราเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งข้าราชการ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เข้าร่วมงาน อ่านรายละเอียด

25630720 2

กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่  20  กรกฎาคม 2563 เวลา  09.00 น. โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช  สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโครงการ รวมทั้งมีข้าราชการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่  28 กรกฎาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ  ขึ้น โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน  เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ  ซึ่งทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป  อ่านรายละเอียด

25630630 4

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ในการนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตตามโครงการ มอบเสบียงสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบภียธรรมชาติ ตลอดทั้งได้มอบนโยบายในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์และประชาสัมพันธ์โครงการโคขุนกู้วิกฤต covid 19 เพื่อทำสร้างความเข้าใจและเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯด้วย อ่านรายละเอียด

25630713 2

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดงาน กิจกรรมจิตอาสา ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วย นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และผู้แทนกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม 

การประชุมดังกล่าว พิจารณาถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสา และการจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชน ในกิจกรรมอาสา ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, กรมการข้าว, กรมปศุสัตว์, กรมประมง, และกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะมีการจัดงานในวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การจัดพิธีและกิจกรรมสำคัญ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 263
2) ผังการจัดสรรพื้นที่ในการจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
3) แหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดงาน
4) กิจกรรมการฝึกอาชีพ (แบ่งเป็น 4 รอบต่อวัน) 
ในส่วนของกรมปศุสัตว์  รับผิดชอบ ดำเนินการดังนี้
(small yellow diamond)การจัดนิทรรศการ แสดงถึงปศุสัตว์-ผสมผสาน New normal การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรือนสมัยใหม่ กับการทำเกษตรแบบผสมผสาน
(small yellow diamond)การบริการด้านการเกษตร ให้คำปรึกษาสัตว์เลี้ยง โดยสัตวแพทย์
(small yellow diamond)กิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 2 วัน ดังนี้
วันที่ 28  กรกฎาคม 2563  ช่วงเวลา 12.30 – 13.30 กิจกรรมอาชีพเมนูแฮมเบอร์เกอร์หมูซอสเทอริยากิ   
วันที่ 31  กรกฎาคม 2563  ช่วงเวลา 10.00 -11.30 น.  กิจกรรมอาชีพเมนูสลัดโรล สลัดม้วน
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

25630629 1

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านนาผือโคกกอก ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต ได้แก่ มุ้งตาข่าย อาหารสัตว์และอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกร ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ และประชาสัมพันธ์โครงการ “โคขุน กู้วิกฤติ covid 19” แก่เกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง พร้อมพบปะเกษตรกร ตลาดผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สร้างอาชีพทางเลือกใหม่ ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชตผลการเกษตรตกต่ำ โดยส่งเสริมอาชีพทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม สามารถจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีตลาดรองรับ โดยรวมกลุ่มวิสาหกิจอย่างน้อย 7 คน มีอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อไม่เกินกลุ่มละ 10 ล้านบาท หรือดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท/ปี ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค.62 - 30 พ.ย.65 อ่านรายละเอียด