25620403 1

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 19.29 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (พ.ศ.2562) ณ ศูนย์บริการกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ได้พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าร่วมรับเสด็จ พร้อมทั้งเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดนิทรรศการจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมกิจกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ และโครงการผู้บริโภคมั่นใจ อาหารปลอดภัยสินค้าปศุสัตว์ไทย ก้าวไกลทั่วโลก

ที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์แนวหน้า เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562, 07.11 น. https://www.naewna.com/local/406190

5 02 62 001

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านกระเบื้อง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี มีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และกราบบังคมทูลรายงานข้อมูลในส่วนของกรมปศุสัตว์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรวัว ซึ่งนางสาวสุพัตรา ชัยวิฆเนศ น้อมเกล้าฯ ถวายจำนวน 32 ตัว เพื่อพระราชทานแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านกระเบื้อง ที่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านกระเบื้อง และทรงเยี่ยมราษฎร การดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ด้านตรวจสุขภาพโคเนื้อพระราชทานจำนวน 32 ตัว (เพศผู้ 15 ตัว เพศเมีย 17 ตัว และมีลูกเกิดใหม่ 1 ตัว) อายุระหว่าง 6 เดือนถึง 7 ปี ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) และโรคเฮโมรายิก เซพติคซีเมีย (HS) ทำการถ่ายพยาธิ และให้ยาบำรุง มีการตรวจสุขภาพ ได้แก่ ทดสอบโรควัณโรค โรคบรูเซลลา ตรวจเลือด ตรวจพยาธิในเลือด และตรวจพยาธิเม็ดเลือด ซึ่งโคทุกตัวมีสุขภาพที่ดี เกษตรกรสามารถนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์ต่อไปได้ นอกจากนี้ ได้กราบบังคลทูลฯ ขอพระราชทาน พระราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายหมูดำเชียงใหม่ จำนวน 4 ตัว (เพศผู้ 2 ตัว และเพศเมีย 2 ตัว) และเป็ดเทศกบินทร์บุรี จำนวน 12 ตัว (เพศผู้ 2 ตัว และเพศเมีย 10 ตัว) เพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามที่ทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป และกราบบังคลทูลฯ รายงานเพิ่มเติม เรื่อง 1. เป็ดเทศกบินทร์บุรี ซึ่งพัฒนามาจากพันธุ์บาร์บารี ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเมื่อปี พ.ศ. 2534 จำนวน 80 ตัว นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส นำไปใช้ประโยชน์เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผลิตเป็ดเนื้อ เนื่องจากเลี้ยงง่าย โตเร็ว ขยายพันธุ์ได้ดี ต้านทานโรค และปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไทยได้ดี ปัจจุบันอยู่ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปีกปราจีนบุรี อุบลราชธานี สุพรรณบุรี กระบี่ นครพนม ศรีสะเกษ และสงขลา ผลิตลูกได้ 234,400 ตัว 2. หมูดำเชียงใหม่ เป็นการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ ผสมผสานพันธุกรรมระหว่างสุกร 4 สายพันธุ์ เพื่อพัฒนาให้เป็นสุกรพันธุ์ที่ดีให้เนื้อนุ่ม มีไขมันแทรก เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคที่ต้องการเนื้อคุณภาพสูง สุกรที่นำมาพัฒนาพันธุ์ประกอบด้วย พันธุ์เปียแตรงและพันธุ์พื้นเมืองไทย (สายพ่อพันธุ์) พันธุ์เหมยซานและพันธุ์ดูร็อค (สายแม่พันธุ์) มีการขยายการผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์ไปยังหน่วยงานต่างๆ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

pic00

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถวายรายงานและเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จฯ

S 25444365

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 7.00 น.   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล มูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

2562 01 30 006

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณงาน และทรงเปิดโรงงานนมมวกเหล็ก ระยะที่ 2 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลถวายรายงาน พร้อมด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช รมช.กษ. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกษ. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติ กำหนดให้วันที่ 22 มกราคมของทุกปี เป็นวันโคนมแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทย
  2. เป็นศูนย์กลางการหาแนวทางในการพัฒนาโคนมในภูมิภาคอาเซียน โดยจัดประชุมระดับนานาชาติภายในงาน
  3. เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการเลี้ยง และรณรงค์การบริโภคนมของรัฐบาล เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมของประเทศ เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ปรับปรุงพันธุ์โคนมและศักยภาพการผลิตน้ำนมดิบของโคนมไทยจากเกษตรกรไทย เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ
  4. สนับสนุนการเผยแพร่สินค้าดีของจังหวัดสระบุรี ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และ
  5. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการโคนมได้แลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติซึ่งกันและกัน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ การประกวดโคนม การสัมมนาทางวิชาการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าปัจจัยการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภค และการจัดแข่งขันกีฬา

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ ได้นำเสนอด้านวิชาการในการพัฒนาโคนมทั้งระบบ ด้านงานวิจัย การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์กราบบังคมทูลรายงาน กรมปศุสัตว์มีแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบ ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่

  1. ด้านเกษตรกร ให้มีความรอบรู้ รู้ทันการเปลี่ยนแปลง (Smart Farmer) มีความเป็นผู้นำ Smart Leader
  2. ด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการจัดตั้ง Feed center มีการเลี้ยงโคสาวทดแทน และมีการบริหารจัดการที่ดี
  3. ด้านมาตรฐาน นมมาจากฟาร์มมาตรฐาน GAP ศูนย์รวบรวมน้ำนมและโรงงานแปรรูปได้ GMP ทำให้ได้นมที่ได้มาตรฐานสากล
  4. ด้านการตลาด ผลักดันให้มีการส่งออกมากขึ้น ส่งเสริมการบริโภคเพิ่มขึ้น และสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นมและเพิ่มมูลค่าให้เพิ่มมากขึ้น เช่น นมผง นมอัดเม็ด และชีส โดยการขับเคลื่อนฯ ต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/royal-menu/4482-2562-10

เนื้อหาอื่นๆ...