25631127 2

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ในแปลงนาสาธิตอย่างตั้งพระราชหฤทัย สร้างความปลื้มปีติให้ผู้เฝ้ารับเสด็จฯ และประชาชนเป็นอย่างมาก แปลงนาสาธิตเป็นโครงการทำงานในพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ใน พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีแห่งนี้ กรมการข้าวได้จัดกิจกรรมปลูกข้าวในฤดูนาของแปลงนาสาธิต และยังมีการปลูกวัตถุดิบอื่นเพื่อสร้างระบบนิเวศวิศวกรรมบนคันนา สร้างที่อยู่ให้แมลงและวัชพืชตามธรรมชาติ เช่น ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง, ฟักทอง, แตงร้าน, ถั่วฟักยาว, น้ำเต้า ทำให้รวงข้าวสมบูรณ์ไร้แมลงรบกวนโดยปราศจากสารเคมี ส่วนผลผลิตที่ได้จะนำไปส่งมอบให้โครงการอาหารกลางวันตามโรงเรียนและแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง อ่านรายละเอียด

25631125 2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น.

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานโครงการสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ โครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่ายนเรศวร) ปีงบประมาณ 2562-2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูลในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยการน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการทำอาชีพการเกษตรและการดำรงชีวิตประจำวัน โดยได้ขอความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพัฒนาพื้นที่และจัดกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ค่ายนเรศวร จำนวน 8 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา เพื่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวรวมทั้งจำหน่ายสินค้าจากโครงการพระราชดำริในพื้นที่ การดำเนินงาน อ่านรายละเอียด

25630924 3

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะข้าราชการ และกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา อ่านรายละเอียด

845382

22 กันยายน 63 เวลา 14.30น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลาและจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2563

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดี นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศข.9 ,ผอ.กพก,และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

กรมปศุสัตว์รับสนองพระราชกระแสรับสั่งนำไก่ไข่ และเป็ดไข่มาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ที่งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และมาเป้าหมายระยะแรกจะให้การสนับสนุนโรงเรียนจำนวน 28 โรงเรียน ในพื้นที่ จ.นราธิวาส และขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ทั้งนี้ "การปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น ๆกรมปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

25630813 3

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

จากนั้น ทรงไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 2 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะได้นำโค-กระบือดังกล่าว ไปเลี้ยงดูแลที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไป โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...