25600324 ok

ที่มาของข้อมูล

ภาพอินโฟกราฟิก : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมปศุสัตว์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมของเกษตรกรทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เคี้ยงเอื้อง สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

ภาพอินโฟกราฟิก : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กิจกรรมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

อ่านรายละเอียดงาน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 1