pic01

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

pic01

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

ไทยประสบความสำเร็จเปิดตลาดไก่สดไปยังเกาหลีใต้ ส่งออกล็อตแรก เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2559

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้ค้าโคขุน ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ใช่สารเร่งเนื้อแดง ในกระบวนการผลิตโค

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้ค้าโคขุน ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ใช่สารเร่งเนื้อแดง ในกระบวนการผลิตโค เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นการสนับสนุนการส่่งออก

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

หมวดหมู่รอง