ปศข.1

viriya rg01

น.สพ.วิริยะ  แก้วทอง

ปศุสัตว์เขต 1

pirat sarabiri

นายไพรัช ประทุมสุวรรณ

ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

jaturon aty

น.สพ.จาตุรนต์ พลราช

ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

cnt agapong

นายเอกพงษ์ บุญมา

ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

prasit ant

นายประสิทธิ์  พวงทอง

ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

ddd1

นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์

ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

ddd1

ส.พญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์

ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

lbr jaroon

น.สพ.จรูญ  ชูเกียรติวัฒนา

ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

pratum

น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ

ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

ปศข.2

rg02

น.สพ.ประวัติ รัตนภุมมะ

ปศุสัตว์เขต 2

cbr niphon

นายนิพนธ์ เข็มกลัด

ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

sarod npt

น.สพ.สาโรช งามขำ

ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ccs viroj

นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์

ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

srk ampan

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ

ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

นายสุนทร รัตนจำรูญ

นายสุนทร รัตนจำรูญ

ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

pot

นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

ddd1

น.สพ.สันติ ประสิทธิ์ผล

ปศุสัตว์จังหวัดตราด

rayong

นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์

ปศุสัตว์จังหวัดระยอง

pcr nopporn

นายนพพร แก้วกนิษฐารักษ์

ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ปศข.3

น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์

น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์

ปศุสัตว์เขต3

sur prasej

น.สพ.ประเสริฐ  สรรเพชุดาญาณ

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

nak pasawee

น.สพ.พศวีร์ สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

brr podpirat

นายพจน์ภิรัชต์  เนียมจุ้ย

ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

chaiyapoom

สพ.ญ.ศรีสมัย  โชติวนิช

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

sesagat

น.สพ.นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์

ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ano manop

นายมานพ กนกศิลป์

ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

tanin yst

 นายธานินทร์  จุฑาทิพย์ชาติกุล

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

veera smp

นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์

ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ปศข.4

seentam rg04

น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ

ปศุสัตว์เขต 4

tanad naconpanom

นายธเนศ ถวิลหวัง

ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

jantabiri

นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ

ปศุสัตว์จังหวัดเลย

ddd1

นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา

ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

prayad kalasin

นายประหยัด  เรเชียงแสน

ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

prawat sno

น.สพ.ปฏิวัติ  คุณดิลกพจน์

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสาคาม

tanabode sigburi

นายธนบดี  ขวาโยธา

ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

roi peecha

นายปรีดา  ชิตทรงสวัสดิ์

ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

man

น.สพ.ชูยศ  เชาว์ศิริกุล

ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

sms chanpraset

น.สพ.ชาญประเสริฐ พลซา

ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ddd1

นายสมชาย อนันตจารุตระกูล

ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

wanchai nbl

นายวันชัย  ถวิลไพร

ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

woravit

น.สพ.วรวิทย์ วราอัศวปติ

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ปศข.5

rg 05

นายธีระ อนันต์วรปัญญา

ปศุสัตว์เขต 5

wittaya cri

นายวิทยา จินตนาวัฒน์

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

cmi suradet

นายสุรเดช สมิเปรม

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

anucha lpn

นายอนุชา  ศานติวิจัย

ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

nan nopporn

นายนพพร  มหากันธา

ปศุสัตว์จังหวัดน่าน

pongpat payow

น.สพ.พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

pre rasun

นายราชันย์ ภุมมะภุติ

ปศุสัตว์จังหวัดแพร่

ddd1

นายเทวัญ รัตนะ

ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

pemsak lpg

นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์

ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

ปศข.6

rg 06

น.สพ.จิระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ

ปศุสัตว์เขต 6

wipot pbn

น.สพ.ไวพจน์ หิมารัตน์

ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

jamrong sukhothai

นายจำลอง อริยะจักร

ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

ddd1

(ว่าง)

ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

aunnop mahongsorn

นายอรรณพ เสือกระจ่าง

ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

kpp amporn

น.สพ.อัมพล  ไพรสุวรรณา

ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

visut utaradit

นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์

ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์

tammanoon tak

น.สพ.ธรรมนูญ ทองสุข

ปศุสัตว์จังหวัดตาก

ddd1

นายณรงค์ เกิดศรี

ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

phs phitsanu

น.สพ.พิษณุ ตุลยวณิชย์

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ปศข.7

ronnachai rg07

น.สพ.รณชัย จ๋วงพานิช

ปศุสัตว์เขต 7

pbr chawapan

น.สพ.ชวพันธุ์  อันตรเสน

ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

rri wanneee

น.สพ.วรรณี สันตมนัส

ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

knr ammarin

น.สพ.อมรินทร์  กัลล์ประวิทธ์

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

santi supan

น.สพ.สันติ อัจยุตโภคิน

ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

 

sumat pijit

น.สพ.สุเมษ เมธศาสตร์

ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

ddd1

นายชัยวัฒน์ โยธคล

ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ddd1

น.สพ.สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

ddd1

สพ.ญ.วิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

ปศข.8

pni banjong

น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา

ปศุสัตว์เขต 8

sawai nst

นายไสว  เขียวจันทร์

ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

piroj pattalung

นายไพโรจน์ อินทรศรี

ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

nongkai

นายยุทธนา เริงณรงค์

ปศุสัตว์จังหวัดตรัง

ddd1

น.สพ.เดชา จิตรภิรมย์

ปศุสัตว์จังหวัดระนอง

pangnga

น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท

ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ddd1

น.สพ.ชุมพล บุญรอด

ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ddd1

น.สพ.สุรจิต วิชชุวรรณ

ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ddd1

นายสุรพล ธัญญเจริญ

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่

bkr

นายณรงค์ สุทธิสังข์

ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปศข.9

น.สพ.วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ

น.สพ.วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ

ปศุสัตว์เขต 9

ddd1

( ว่าง )

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

kashet cmp

นายเกษตร สุวรรณเพชร

ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

veerapong stoon

นายวีระพงษ์ บัวระภา

ปศุสัตว์จังหวัดสตูล

yala

นายดุลยสิทธิ์  นิยาแม

ปศุสัตว์จังหวัดยะลา

naw chatee

นายชาตรี  จันทโรจวงศ์

ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส