sedtagad

น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

สำนักงานเลขานุการกรม

kkj

นายพนม มีศิริพันธุ์

กองการเจ้าหน้าที่

yenjittt

นางเย็นจิต ทองยงค์

กองคลัง

aouychai

นายอวยชัย ชัยยุทโธ

กองแผนงาน

5555566

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล

น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

peecha

น.สพ.ปรีชา วงษ์วิจารณ์

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 

sutepp

นายสุเทพ ยิ้มละมุล

สำนักกฏหมาย

 

pinyo

น.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ

สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

 

priroj

น.สพ.ไพโรจน์ ธำรงโอภาส

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ

น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

caowarit1

น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

 

narong

น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

 

5555566

นายทศพร ศรีศักดิ์

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

 

somchuon

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว์

5555566

นายกมล ริมคีรี

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

 

jiraporn

นางสาวจิราพร พฤกษศรี

กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

taveesit

นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

trytr

นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม

รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

somyot bkk

น.สพ.สมยศ อินทรพิน

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

rerngsuree 1

นางเรืองสุรีย์ วงษ์ทองสาลี

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ

กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล

น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ

กองสารวัตรและกักกัน

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์