นายสุรเดช สมิเปรม

นายสุรเดช สมิเปรม

สำนักงานเลขานุการกรม

น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

กองการเจ้าหน้าที่

นางเย็นจิต ทองยงค์

นางเย็นจิต ทองยงค์

กองคลัง

นายอวยชัย ชัยยุทโธ

นายอวยชัย ชัยยุทโธ

กองแผนงาน

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

น.สพ.ไพโรจน์ ธำรงโอภาส

น.สพ.ไพโรจน์ ธำรงโอภาส

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา

น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล

น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล

สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์

น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์

สำนักกฏหมาย

 

voravit

นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ

น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต

น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

 

น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ

น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

 

นายไสว นามคุณ

นายไสว นามคุณ

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

 

sopatch

น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว์

นายอิทธิพล เผ่าไพศาล

นายอิทธิพล เผ่าไพศาล

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

 

นางสาวจิราพร พฤกษศรี

นางสาวจิราพร พฤกษศรี

กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

taweesit

นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

blank

นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม

รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

นายสุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ

นายสุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา

นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ

กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล

น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ

กองสารวัตรและกักกัน

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

นายอำพล  วริทธิธรรม

นายอำพล วริทธิธรรม

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์