suradech

นายสุรเดช สมิเปรม

สำนักงานเลขานุการกรม

settakiat

น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

กองการเจ้าหน้าที่

นางเย็นจิต ทองยงค์

นางเย็นจิต ทองยงค์

กองคลัง

นายอวยชัย ชัยยุทโธ

นายอวยชัย ชัยยุทโธ

กองแผนงาน

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

chaiwat

น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

bunjong

น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 

blank

นายสุเทพ ยิ้มละมุล

สำนักกฏหมาย

 

viriya

น.สพ.วิริยะ แก้วทอง

สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

 

pairoj

น.สพ.ไพโรจน์ ธำรงโอภาส

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

wacharapon

น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

chaowarit

น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

 

narong

น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

 

sawai

นายไสว นามคุณ

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

 

blank

น.สพ.ชุมพล บุญรอด

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว์

ittipon

นายอิทธิพล เผ่าไพศาล

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

 

jiraporn

นางสาวจิราพร พฤกษศรี

กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

blank

นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

blank

นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม

รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

surit

นายสุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

teerawit

นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ

กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

burin sorasitsuksakul

น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ

กองสารวัตรและกักกัน

rakthai

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์