นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

อธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

(CIO กรมปศุสัตว์)

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

 

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

 

นายสุรเดช สมิเปรม

นายสุรเดช สมิเปรม

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์