25621010 1

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ  ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชุมมอบนโยบายรัฐบาลแก่ส่วนราชการของจังหวัด นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันในเขตจังหวัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่อสอน ทั้งนี้ได้เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ ตามโครงการ “ไถ่ชีวิตโค – กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งมีนายนพดล  พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีเกษตรกรผู้รับมอบ จำนวน 12  ราย  ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแม่พันธุ์โค จำนวน 12 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

25621008 2

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

25621003 1

วันอังคารที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 10.00 น.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งบรรยายสรุปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ และแผนดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม และ น.ส.นพเก้า กะตากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม 134,135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

2562 10 05 006

ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมลงพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 เพื่อประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการพัฒนาโคเนื้อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และ ห้องพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

รมช. ประภัตร เปิดเผยถึงสถานการณ์การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรว่า กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการควบคุมอย่างเข้มงวดด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฟาร์มขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และเกษตรกรรายย่อยทั้งหมด ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค มีมาตรการต่างๆในการป้องกันอย่างเข้มงวดให้เป็นแนวทางเดียวกัน อาทิ การทำงานต้องมีการกระชับฉับไวในการรายงานทุกวัน มีการนำสินค้าปศุสัตว์ไปตรวจ มีเครื่องมือตรวจ real time มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ มีการควบคุมการเข้าออกต้องมีใบเคลื่อนย้าย มาตรการต่างๆ มีการเข้มงวดตั้งด่าน 24 ชั่วโมงในรัศมี 5 กิโลเมตรตามรอยต่ออำเภอหรือเชื่อมต่อจังหวัด การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมีสายตรวจ ASF มีการตรวจนับจำนวนสัตว์เฝ้าระวังอาการ มีการสุ่มตัวอย่างตรวจเลือด ก่อนการเคลื่อนย้ายจะต้องมีการตรวจเลือด มีการตั้งห้องปฏิบัติการ และมีการติดตามการทำงานทุกวันอีกด้วย อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25621002 5

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีแถลงข่าวงาน “ วันไข่โลก 2562 ” (World Egg Day 2019) แถลงถึงภาพรวมและบทบาทของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงการดูแลและควบคุมการผลิตไข่ไก่ให้มีมาตรฐานตลอดห่วงโซ่เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงการให้ความสำคัญการบริโภคไข่ไก่ ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและผู้มีโรคประจำตัว และ คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง แถลงความสำคัญของการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 115 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...