25620910 3

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ต้อนรับ นางศศกร ลออศรีสกุลไชย คลังจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ติดตามสถานการณ์ข้อมูลด้านปศุสัตว์ และรายงานประมาณการเศรษฐกิจของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด

25620910 2

วันที่ 9 กันยายน 2562 นำโดย นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยม และมอบกระบือให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด

25620910 2

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายและสั่งการให้นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยได้มอบเสบียงอาหารสัตว์​ และเวชภัณฑ์​ เพื่อเป็นการข่วยเหลือเกษตกรผู้เลี้ยงสัตวที่ได้รับผลกระทบ​ในตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน​ 23​ ราย อ่านรายละเอียด

25620910 1

วันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที...่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน โดยมี นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้เลี้ยงสุกร ผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม อ่านรายละเอียด

25620910 1

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.09 น. นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายและสั่งการให้นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยได้มอบเสบียงอาหารสัตว์​ และเวชภัณฑ์​ เพื่อเป็นการข่วยเหลือเกษตกรผู้เลี้ยงสัตวที่ได้รับผลกระทบ​ในตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน​ 14 ราย อ่านรายละเอียด