25621229 1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง และ กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านท่าเยี่ยม อ.เมือง จ.สกลนคร ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ติดตามการลงพื้นที่ พร้อมด้วย นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต4 น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียด

25621129 3

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผ.อ. กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Dr.Asako OZAWA เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จากกองสุขภาพสัตว์ (Animal Health Division) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และสรุปผลการดูงาน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระหว่างกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries: MAFF) ระหว่างวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ และเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้ง 2 ฝ่ายต่อไป ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25621129 4

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในเขตพื้นที่ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ รวม 25 ตัว อ่านรายละเอียด

25621129 2

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผ.อ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr. Majdi Abdallah Ibrahim Abualush เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ UAE จากหน่วยงาน Ministry of Climate Change and Environment (MOCCAE) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจโรงเชือดสัตว์ปีกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 และเพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้ง 2 ฝ่ายต่อไป ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25621129 3

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ และให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะ เรื่องกลิ่น ฝุ่นละออง เสียง น้ำเสีย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 5 ฟาร์มดังนี้ 1.นิตยาฟาร์ม1 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ) 2.นิตยาฟาร์ม2 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ) 3.นิตยาฟาร์ม3 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ) 4.สมคิดฟาร์ม ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก(ไก่เนื้อ) 5.สิทธิพงษ์ฟาร์ม ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) อ่านรายละเอียด