25630805 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสัก ปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
เข้าฟาร์มฟาร์มทรงพล ศีตะโกเศศ
เข้าฟาร์มสายทอง ศรีบุญมี
เข้าฟาร์มบุญหนา คำเขิน
เก็บตัวอย่างเลือด 15 ตัวอย่าง และอุจจาระโค 15 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

อ่านรายละเอียด

25630805 1

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ และหน่วยอ.ส.ค.ภาคเหนือนตอนล่าง ออกปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมอ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย จำนวน 2 ฟาร์ม ดังต่อไปนี้
🐄ฟาร์มเสมียน อินทร์ป้อม
🐄ฟาร์มประเชิญ บุญเรือง
โดยเข้าปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ให้คำแนะนำด้านการจัดการอาหาร แจ้งผลตรวจคุณภาพน้ำนมพบว่าโปรตีนในน้ำนมต่ำจึงเก็บข้อมูลอาหารเพื่อนำมาคำนวนค่าโภชนะในอาหาร ดำเนินการตรวจเช็ดอุปกรณ์รีดนม ล้วงตรวจท้อง 1 ตัว และตัดแต่งกับโค 4 ตัว

อ่านรายละเอียด

25630805 1

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นำโดย นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นำข้าราชการ และพนักงานราชการ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด

25630805 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอภิชัย โพธิ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาการปศุสัตว์อำเภอทัพทัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออปฏิบัติงานลงพื้นที่ ประชุมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กระบือ อ่านรายละเอียด

25630804 4

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 และคณะ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เข้าตรวจราชการตามแผนแนวทางการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล และมีการประสานด้านการปฏิบัติงานขตตองส่วนราชการในเขตตรวจราชการอย่างบูรณาการ สามารถผลักดันให้การปฏิบัติงานโครงการต่างๆ สำเร็จตามมุ่งหมาย และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อ่านรายละเอียด