ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

S 6324227

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมโครงการความร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Science and Technology Resarch Partner for Sustainable Development ; SATREPS) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือวิชาการเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมปศุสัตว์และประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก และผู้จัดการโครงการ SATREPS คณะเจ้าหน้าที่จาก JICA ประจำประเทศไทย ผู้แทนจาก University of Miyazaki คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนกรมปศุสัตว์ (สสช ศวพ สคบ สพส สกม กรป เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

S 6299668

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานโปรแกรมการควบคุมและป้องกันเชื้อแซลโมเนลลาในสัตว์ปีก (National Salmonella Control Program in Poultry ; NSCP) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผชช.ฉันทนี ผู้แทน สคบ สพส สตส อยส กรป สสช กสก เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ในที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขมาตรการในโปรแกรมการควบคุมและป้องกันเชื้อแซลโมเนลลาในสัตว์ปีก การรายงานผลการแก้ไข RASFF ความคืบหน้าและปัญหาที่พบในการดำเนินงานโปรแกรมการควบคุมและป้องกันเชื้อฯ ในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก ฟาร์มสัตว์ปีก โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการ และด่านกักกันสัตว์

25621030 2

วันอังคารที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 13.00 น.พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานการประชุม ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาบทบาทหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยได้เชิญหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มานำเสนอแผนงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติพร้อมทั้งตอบข้อซักถามจากคณะกรรมาธิการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองแผนงาน กองส่งเสริม คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25621030 3

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในการประชุมชี้แจงแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์เขต และเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กองในกลุ่มงานผลิต จำนวน 210 คน โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 3 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด

25621029 1

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ วาระที่ 1 พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...