ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25621028 1

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้ชี้แจงภาพรวมแผนงานและงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง สำนักงานปศุสัตว์เขต ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายของกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อซักถามและปัญหาในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด

25621025 4

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2020 โดยมีนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ เลขานุการกรม ผู้แทนจากสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอโครงการที่จะส่งเข้าประกวดรางวัลคือ โครงการส่งเสริมระบบน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) และ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลโคนมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ทผ่านเครื่องมือ 3i (iService iDairy และ iFarmer) พร้อมทั้งหารือแนวทางดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

 

25621029 2

23 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยน.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดี,และตัวแทนข้าราชการกรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

S 5808140

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการออกใบเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ ในพื้นที่เขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ พร้อมด้วย ผอ.สคบ. ผอ.สพส. ผอ.สกม ผอ.อยส. ผู้แทน สสช. กสก. สนง.ปศข.7 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 412 สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

S 5726270

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางทางการจัดทำประกาศฯ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยมี น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กสบ. น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผอ.สกม. ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์