ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630810 6

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินในเวลา 14.00 น. พร้อมหน่วย นายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล (ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ดังนี้ น.สพ.จาตุรนต์ พลราช (ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์) , น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ (ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์) , นายอำพล วริทธิธรรม (ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) , นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

25630810 5

วัน​ศุกร์​ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา​ 10.30 น.​ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายประหยัด เข่งค้า (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ ร่วมรับชมการสาธิตคอกกักสัตว์แบบเคลื่อนที่​ เพื่อใช้ในการฉีดวัคซีน (ในรูปแบบใหม่) โดยมีนายจิรโรจน์ ระวีวัฒน์ (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด) เป็นผู้คิดค้นดัดแปลง​ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ให้มีความสะดวกในการขนย้าย ลดต้นทุน และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อการปฎิบัติงาน ณ ด่านกักกันสัตว์ตราด จังหวัดตราด อ่านรายละเอียด

25630810 3

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากกองคลัง เข้าหารือการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 พร้อมดูสถานที่บริเวณวัดโดยรอบ เพื่อเตรียมการด้านสถานที่ กำหนดระยะเวลาในพิธี ร่วมกับ พระปลัดชูศักดิ์ ญาณสวโร , นายเจตน์ จันทรสาร เจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรมจังหวัดตราด​, นายประหยัด เข่งค้า (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) , นายจิรโรจน์ ระวีวัฒน์ (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตจังหวัดตราด ณ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด อ่านรายละเอียด

25630810 4

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางถึงท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมนายประหยัด เข่งค้า (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) , นายจิรโรจน์ ระวีวัฒน์ (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด) รับฟังประวัติความเป็นมาของการก่อสร้าง พื้นที่อาคารโดยรอบ ซึ่งมีทั้งหมด 29 อาคาร อาทิ ส่วนงานศุลกากร ส่วนงานบริหารท่าเรือ โกดังเก็บสินค้าควบคุมพิเศษ โกดังกักกันพืช โกดังกักกันสัตว์ เป็นต้น โดยในปี 2564 กระทรวงคมนาคมจะผลักดันให้ท่าเรือคลองใหญ่ เป็นประตูการค้า เพื่อช่วยหนุนเศรษฐกิจภาคตะวันออก ส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว เพื่อดึงเงินตราเข้าประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าเป็นผู้บรรยาย  อ่านรายละเอียด

25630810 2

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และคณะอนุกรรมการคุรุภัณฑ์ ICT ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง และผู้แทนเข้าร่วมชี้แจง ดังนี้ นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ (เลขานุการกรม) , นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต (ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ) , นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ (ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์) , นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช (ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์) ,นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) , นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) , ดร.พัชรี ทองคำคูณ (ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) และผู้แทนจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ , สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ , กองสารวัตรและกักกัน , กองคลัง ,กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ , สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และกองแผนงาน 

อ่านรายละเอียด