ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

S 51495023
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วุฒิสภา ในส่วนของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

25621107 1

วันพุธที่ 6 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเสนอผลงานของกรมปศุสัตว์ เพื่อสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2020 พร้อมด้วย นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากสำนัก/กอง ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระการพิจารณาหลักเกณฑ์การสมัครรางวัล ฯ และนำเสนอผลงาน "การสร้างความร่วมมือเพื่อการผลิตปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" และ "การพัฒนาสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนมผ่านระบบ 3 i" ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

535479

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย   นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 โดยมี นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วม เมื่ออธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางมาถึงได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนอุ้มผ้าพระกฐินพระราชทานจากพาน เดินเข้าสู่พระอุโบสถไปยังโต๊ะหน้าพระสงฆ์ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า แล้วเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้น อธิบดีได้ถวายเครื่องบริวารกฐิน  และคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์  โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,661,383 บาทถ้วน

S 3874951

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น.    นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง PIA Technical Forum 2019 (กำหนดจัดงาน 6 – 8 พฤศจิกายน 2562) พร้อมด้วยนายมงคล แม้นมาลัย นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง คณะวิทยากร คณะผู้จัดประชุมวิชาการ และผู้เข้าร่วมงานรวม 180 ราย

S 47423490

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีแห่องค์พระกฐินพระราชทานและพิธีสมโภช โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

เนื้อหาอื่นๆ...