S 8627318254405

วันที่ 25 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 17 หน่วยในจังหวัดชายแดนใต้ ปศุสัตว์อำเภอ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส และมอบนโยบาย ให้ขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต9 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญๆตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯและของกรมปศุสัตว์ ปัญหา ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานประถมศึกษาเขต1 อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

S_8627318254405.jpg S_8627318395845.jpg S_8627318567667.jpg

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร