S 39854100

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกำหนดสุขภาพสัตว์บกขององค์กรสุขภาพสัตว์โลก ครั้งที่ 49-6/2561 ณ ห้องประชุม 351 ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาในหัวข้อเพิ่มเติมหลักๆ คือ การเพิ่มหลักเกณฑ์ของสวัสดิภาพสัตว์ในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร การปรับข้อความในหลักเกณฑ์ของการทำ self declareation ข้อกำหนดของโรค Classical Swine Fever และเรื่องหลักเกณฑ์ของสวัสดิภาพไก่ไข่ในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งจะนำผลของที่ประชุม กำหนดเป็นท่าทีของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมในระดับต่อไป

13.00 น. เข้าร่วมหารือระหว่างผู้แทนจากส่วนควบคุมโรคสัตว์เลี้ยง สคบ. และกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องแผนการประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุม สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ที่ประชุมได้เห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ ทั้งในการให้ความรู้ แจ้งเตือนภัย และให้ข้อมูลให้ลงไปถึงระดับครัวเรือน ซึ่งมีแนวทางในปี 2562 ดังนี้

  • ส่งเสริมการประชาคม ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ประชาชน หากเกิดการระบาดในพื้นที่
  • ระยะเวลาการฉีดวัคซีน ในช่วงรณรงค์ 4 เดือน (มี.ค. - มิ.ย.) เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันพร้อมกันทั่วประเทศ
  • การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนในสุนัข
  • ความร่วมมือของกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูล ความรู้ และผลักดันให้เกิดการป้องกันโรคทั้งในคนและสัตว์

โดยจะมีการทำสื่อไวรัลให้เข้าใจง่าย และเข้าถึง โดยใช้ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ รวมทั้งทำข้อมูลประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด อีกด้วย

S__39854099.jpg S__39854100.jpg S__39854101.jpg

S__39854102.jpg S__39854120.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์