2562 03 13 001

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมหารือเรื่องหุ่นยนต์ทางการเกษตร (Faromatics) พร้อมด้วย รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศุภฤกษ์ สุขสมาน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Mr.Heiner Lehr (CEO, Farm Robotics and Automation SL) นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หุ่นยนต์ทางการเกษตรเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดการระบบการเลี้ยงในฟาร์ม และการบริหารจัดการข้อมูล โดยสามารถช่วยในการติดตามด้านคุณภาพอากาศ ของเสีย และสุขภาพสัตว์ ให้มีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลและรับการแจ้งเตือนได้ผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดปัญหาด้านการสูญเสียและด้านแรงงาน ทำให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงขึ้น ทำให้สามารถพัฒนาระบบการผลิตภาคปศุสัตว์ 4.0 ได้ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

2562_03_13_001.jpg 2562_03_13_002.jpg 2562_03_13_003.jpg

2562_03_13_004.jpg 2562_03_13_005.jpg 2562_03_13_006.jpg

2562_03_13_007.jpg S__27721740.jpg

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก. / ข่าว มณฑิรา ชินอรุณชัย กรมปศุสัตว์ 
http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/headnews-menu/4612-faromatics