25620211 4

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง โดย นายสิน กาญจน์พิพัฒน์ ปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง มอบหมายให้นายชาญชัย อุดถา เจ้าพนักงานสัตวบาล ลงพื้นติดตามอาสาปศุสัตว์(อาสาผสมเทียม)ชุดที่ทำโปรแกรมแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ในโคเนื้อ ในเขตพื้นที่ อำเภอปางศิลาทอง เพื่อผสมเทียม ฉีดฮอร์โมน ตามโปรแกรม ภายใต้โครงการสร้างทักษะอาชีพและส่งเสริมด้านการเกษตร กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเกษตรกรรายย่อย(โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) อ่านรายละเอียด