25620816 1

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์พาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้โครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืน และอาหารปลอดภัยสู่อาเซียน ในเขตภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดทำ แอพริเคชั่น "Cattle Market " อ่านรายละเอียด