25630325 1

วันที่ 24 มีนาคม เวลา 09.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้างาน/กิจกรรม โครงการต่างๆ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในที่ประชุม อ่านรายละเอียด