786687

กรมปศุสัตว์เข้มประชุมหารือร่วมองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ยกระดับแนวทางมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ระหว่างประเทศ เพื่อจัดประชุมระดับภูมิภาค ไม่ให้โรค ASF ระบาดเข้ามาสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในภูมิภาคนี้

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.      นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมหารือแนวทางมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระหว่างประเทศ พร้อมด้วย Dr. Ronello Abila (OIE Sub-Regional Representation for Southeast Asia, Sub-Regional Representative) ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

เนื่องจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคที่ไม่มีวัคซีนป้องกัน ไม่ติดต่อสู่คน แต่เป็นโรคที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่ออุตสาหกรรมผู้ผลิตสุกร กรมปศุสัตว์จึงได้หารือเพื่อยกระดับแนวทางมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระหว่างประเทศ เพื่อจัดประชุมระดับภูมิภาค ซึ่งจะมีกำหนดการประชุมหารือผู้บริหารระดับสูงของกรมปศุสัตว์จาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศเวียดนาม กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร์ และไทย องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เพื่อหารือทางด้านเทคนิค กำหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางความร่วมมือร่วมกันระหว่างประเทศ ไม่ให้โรค ASF ระบาดเข้ามาสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในภูมิภาค

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง กรอบในการดำเนินงาน และการสนับสนุนในการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ เช่น ด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรค ด่านกักกันสัตว์ การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ และทางห้องปฏิบัติการ เพื่อจะได้นำแนวทางมาทำการซักซ้อมแผนปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ร่วมกันระหว่างประเทศต่อไป และขอขอบคุณสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติที่ร่วมให้ความสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อดำเนินการ

ณ ห้องประชุม 1/1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกรมปศุสัตว์